Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası Dilekçesi
18 Şubat 2019

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
ANKARA

İSTEMDE

BULUNAN                             : Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                   : Avukat Ece Güneyli-Adres- Tel: 0532 504 64 94

KARŞI TARAF                     : Diğer tüm mirasçıların Adı ve Soyadı-Adres

İSTEM KONUSU                 : Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi,

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkilin eşimüteveffa …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak, müvekkil …,ilk eşi Ayşe’den olma kızları … ve … ile oğlu … 2. eşi …’den olma oğlu … vekızı … kalmıştır. Bu mirasçıların mirasçılığı ve pay oranları Ankara … SulhHukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve Esas: …/…, Karar: …/… sayılı kararıyla tespitedilmiştir. Daha sonra, TMK 589 kapsamında müteveffanın tüm terekesinin tespitiiçin Ankara … Sulh Hukuk (Tereke) Mahkemesinin …/…/… tarih ve Esas: …/…, Karar:…/… sayılı kararı ile tüm tereke tespit edilmiştir.

2- Bu aşamalarıntamamlanması üzerine Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas: …/… sayılıdosyasıyla ortaklığın giderilmesi davası açılmış ve dava derdesttir. Terekeyedâhil olan malvarlığı değerlerinden birisi de dava konusu yer olan … ili, …ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parsel sayılı taşınmazdaki … kat …numaralı dairedir. Burası müteveffanın ölmeden önceki yerleşim yeridir ve ailekonutu olarak uzun süre müvekkilimizle müteveffa burada yaşamışlardır. Nitekimtapu kayıtlarının ½’si müvekkilimizin adına kayıtlıdır.

3- Ortaklığıngiderilmesi davasını gören Ankara … Sulh Hukuk Mahkemesi …/…/… tarihli arakararında, bu davaya konu ettiğimiz taşınmazın TMK 652 kapsamında özgülenmesikapsamında dava açılması için tarafımıza süre vermiştir. Türk Medeni Kanunu’nun“D.Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” başlıklı 652.maddesinde “Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası veyaeşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerindekendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” denilmiştir. Bu kapsamda evlilik birliğinintaraflarından birisinin ölümü üzerine, ölmeden önce aile konutu olarakkullanılan taşınmaz varsa, sağ kalan eş, bu taşınmazın mülkiyetinin terekealacağına mahsuben kendisine özgülenmesini talep edebilecektir.

4- Dava konusu yermüteveffanın ölümünden önce müvekkilimizle müteveffanın birlikte aile konutuolarak kullandıkları yerdir. Nitekim ortaklığın giderilmesi davasının taraflarıarasında da bu konuda uyuşmazlık yoktur. Ayrıca dava konusu yerin değeri … SulhHukuk Mahkemesine sunulan …/…/… tarihli bilirkişi raporunda 140.000 TL olaraktespit edilmiştir. Müvekkilimizin mirasçılığı kapsamında da terekeden ¼oranında muaccel alacağı (… TL) bulunduğundan ve özgülenme talebinde bulunulantaşınmazın ½ hissesinin müvekkilimiz adına kayıtlı olduğundan, dava konusuyerin TMK 652 kapsamında müvekkilimiz adına özgülenmesini talep etme şartlarıdoğmuştur. Bu kapsamda …/2= … TL değerin müvekkilimize ait tereke alacağındanmahsup edilerek dava konusu yerin mülkiyetinin müvekkilimiz adına özgülenmesinitalep ediyoruz.

DELİLLER                            : 

1- Nüfus kaydı,

2- Tapu kaydı,

3- Mirasçılık belgesi,

4- Ankara …Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas: …/… sayılı dosyası ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER         : 

TMK.  m. 652 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP             :

 Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle, …ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde bulunan …kat …numaralı dairenin, … adına kayıtlı bulunan ½ hissesinin mülkiyetinin, TMK. 652 kapsamında tereke alacağına mahsuben,iptali ile müvekkilimiz adına tesciline karar verilmesini saygılarımla arz vetalep ederim. …/…/… 

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza