Avukatlık Ücret Sözleşmesi
14 Ocak 2019

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İş Sahibi               :……………………………………………………………

Adresi                  :…………………………………………………………….

Avukat                 :…………………………………………………………….

İşin Konusu        :……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

Yukarıda adları yazılı Avukat ile iş sahibi (müvekkil)arasında, belirtilen konuda ve aşağıda karalaştırılan ücret karşılığında,Avukatlık Kanunu uyarınca aşağıdaki şartlarla bir sözleşme yapılmıştır;

1- Avukata verilen bu işten ötürü kendisine ödenecek vekâlet ücretinin ……………….…………….TL’si peşin ……….…………………., TL’si ise ……………………….……………………….…ödenecektir.

2- Bu dava için yapılacak tüm masraflar (dava harcı,bilirkişi ücreti, posta, tanık giderleri, keşif, yolluk vb. tüm usul giderleri) iş sahibi tarafından karşılanacaktır. İş sahibi bu giderler için Avukata şimdilik …………….…..……………….TL avans ödeyecektir.

3- Vekâlet ücreti olarak, yukarıda belirtilen işin konusuna(uyuşmazlığa) bakacak Mahkeme ta-rafından, dava sonunda iş sahibi lehine hükmedilecek alacak tutarının (İlamın), icraya konulması sonucunda tahsil edilecek veya harici tahsilât sonucunda elde edilecek toplam tutarın (asıl alacak ve tüm fer’ilerinin) %………………….. iş sahibince Avukata ödenecektir.

4- İşbu ücreti vekâlet sözleşmesi ve kararlaştırılan ücret,yalnız bu iş içindir. Bu işle ilgili olsa dahi mukabil dava, bağlantı ve ilişkisi bulunsa bile başka davalar ve icra kovuşturmaları için ayrı bir vekâlet ücreti ödenmesini gerektirir.

5- Davanın, iş sahibi tarafından geri alınması, işbu akdin tek taraflı feshedilmesi veya davadan feragat edilmesi; avukatın azledilmesi veya işin başkasına verilmesi halinde, Avukat, yukarıda kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamına hak kazanır.

6- KDV sözleşilen ücretin dışındadır, ayrıca eklenir.………/……./……….

               İş Sahibi (Müvekkil)                                                                                                                                            Avukat

                                                                                             Kefil (Müşterek-müteselsil)