Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Eşya Hukuku Medeni hukukun, kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır.

Bu hakimiyet bir hakka dayanabileceği gibi,hakka dayanmaması da mümkündür. Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan haklara ayni haklar denir.

ZİLYETLİK:

Taşınır mallarda ayni hakların sağladığı hakimiyetin dışa açıklanış şeklini ifade eden zilyetlik,kamuya açıklık sağlama fonksiyonu dışında ister hakka dayansın ister dayanmasın, hem taşınır hem de taşınmazlar bakımından,bir hakimiyet durumu olarak hukuki sonuçlar doğurur.

MÜLKİYET:

Medeni Kanun mülkiyeti tanımlamamakla beraber,683. maddesinde bu hakkın içeriğini belirtmektedir. Bu hükme göre,bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde,o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik,malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye arşı İstihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

İSTİHKAK DAVASI:

İstihkak davasını,dolaysız zilyet durumunda olmayan malik,haksız dolaysız zilyede karşı açar.Dava ile güdülen amaç,mülkiyet hakkına dayanarak malın dolaysız zilyetliğine (esas sahibine,mülkiyeti elinde bulundurana) kavuşmasını sağlamaktır.

Taşınırlarda ise istihkak davasının fonksiyonu daha büyüktür.Taşınır mülkiyetinin geçişinin sebebe bağlı olduğu kabul edildiğinde,mülkiyetin geçişinin hukuki sebebini teşkil eden hukuki işlemin geçersizliği halinde açılacak davada İstihkak davası Olmaktadır.İstihkak talebi bir ayni taleptir ve bu sebeple zamanaşımına bağlı değildir.

İstihkak davasında mülkiyet hakkının tespiti ile malın geri verilmesi istenir,bu yüzden dava bir Eda davası niteliğindedir.

ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Bu dava mülkiyet hakkına sahip olan kişinin Mülküne,devam eden bir saldırının önlenmesini sağlar.Elatma doğrudan doğruya bir insan fiili sonucu meydana gelebileceği gibi,davalının kendi iradesiyle yarattığı bir durum ile malikin mülkiyet hakkını kısıtladığı bir hal olarak da görülebilir.

Elatmanın,davalının bir kusuruna dayanmasına gerek yoktur.Ancak elatma haksız olmalıdır. Malik elatmaya katlanmak yükümlülüğünde ise,mesela geçit irtifakı varsa,taşınmazın kiraya verilme durumu varsa veyahut kamu hukukunda doğan bir durum varsa,malik elatmanın önlenmesini isteyemez.

Elatmanın önlenmesi davası ayni bir davadır ve bu sebeple herhangi bir zamanaşımına bağlı değildir.Ancak saldırı veya saldırı tehlikesi devam ederken açılabilir.

TAPU SİCİLİ:

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakların kamuya açıklanmasına sağlamak amacına hizmet eden çeşitli defter ve belgelerin meydana getirdiği bir bütündür.

TAPU SİCİLİNE KONULABİLECEK ŞERHLER:

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hak,
 • Sözleşmeden doğan önalım hakkı,
 • Sözleşmeden doğan alım hakkı,
 • Sözleşmeden doğan gerialım hakkı,
 • Rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı,
 • Paylı taşınmazlarda  yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin kararlar,
 • Paylı taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler,
 • Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarının ortadan kaldırılması veya          değiştirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Yasal önalımdan feragat sözleşmesi,
 • Adi kira ve ürün kirası,
 • Bağışlamadan rücu hakkı,
 • Haciz, iflas kararı, konkordato ile verilen süre,
 • Aile Yurdu kurulması,art mirasçı atanması ve aile konutu,
 • Ayni hak iddiası vd birtakım hak ve durumlar.