29 Mayıs 2019

Çocuk İstismarı

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda tespit edilenbelirlenmiş yaştaki çocuğun vücuduna fiziksel ilişkide bulunma şeklinde cinseldavranışlar sergilenmesi ile meydana gelir (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılıTCK’nın 103. maddesinde bulunan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” işlenen suçlarkısmında düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun enehemmiyetli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde bulunan, “henüz 18yaşını bitirmemiş kişi” denilmektedir.

 Cinsel istismarsuçları doğrultusunda çocuk kavramı üç ayrı şekilde ele alınmaktadır:

 –15 yaşınıtamamlamamış çocukların cinsel istismarı,

 –15 yaşını bitirmişolmakla beraber kendine istikamete fiilin adli mana ve neticelerini algılamakabiliyeti oturmamış çocukların cinsel istismarı,

 –15-18 yaş grubundaolan çocukların, yalnızca cebir, kumpas , tehdit ya da iradeyi etkileyen farklıtek sebebe dayalı olarak çocuk istismarı.

 Cinsel suçlar, genellikle şöyle kategorize edilmektedir:

 İstismar Suçu: Kaide 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşıbedensel ilişkide bulunmak suretiyle cinsel gaye ile işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103).

 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı kumpas, cebir, tehdit ya da iradeyi etkileyen tek nedenle çocuğun vücudu üstünde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.

Cinsel Hücum Suçu: Kaide olarak yaşı büyük olan kimselere ya da 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit ya da iradeyi etkileyen başkaca tek sebep olmaksızın) bedensel ilişkide bulunmak suretiyle cinsel gaye ile işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102)

Cinsel Taciz Cürümü: Mağdurun yaşınabakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel ilişki olmadan, toplumarasında laf atma, sözlü taciz vb. gibi ifade edilen cinsel davranışlarlauygulanan fiilleri cezalandırmaktadır (TCK105)

Reşit Olmayanla Cinsel Temas Suçu: 15-18 yaş grubunda bulunan çocuklarla,çocuğun kendisi rızasıyla cinsel temasa girilmesi durumunda reşit olmayanla cinsel temas suçu meydana gelir (TCK 104).

Çocukların Kolay Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları 

Çocuğun Kolay Cinsel İstismarı Suçunun Esas Şekli: Kolay cinselistismar suçu, çocuğun cinsel istismarı suçunun esas biçimi olup çocuğun bedeniüstünde yapılan, cinsel istekleri beğeni emeline yönelik ve ama cinsel temas seviyesinevarmayan cinsel davranışlar sergilenmesi ile meydana gelir. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, yapılan hareketlerin objektif olarak şehvikalitede bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen beğeni edilmiş olması koşul değildir.

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Kolay Cinsel İstismarı Suçu : Sarkıntılık, çocuk istismarı suçunun daha düşük ceza gerektiren en hafif biçimiolarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık yaparak ta çocuğun cinsel istismarısuçunda da başka bütün cinsel istismar suçlarında bulunduğu gibi mağdur çocuğunvücuduna fiziksel tek ilişkide bulunulması kuraldır. Bedensel ilişki olmadancinsel gaye ile işlenen başka fiiller çocuğun cinsel tacizi suçu olaraknitelendirilmektedir. Örnek olarak, mağdur çocuğa cinsel gaye ile “bacaklarınadokunayım mı” demek cinsel tcezaaciz, herhangi bir şeklinde dokunmak isesarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir. 

Sarkıntılık; failin mağdur çocuğa yönelik sathi, geçici ve hafifderecede cinsel davranışlarını ifade eder. Örneğin, çocuğa cinsel gaye iledokunmak, tek kere öpmek vb. gibi cinsel davranışlar sarkıntılık suretiylecinsel istismar suçu olarak kabul edilir. 

Basit cinsel istismarsuçunun esas biçimi ile daha düşük cezasıolan sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu arasındaki esas fark;sarkıntılık fiilinin kesik ve ani tek eylemle mağdur çocuğun vücuduna ilişkiedilmesiyle, çocuğun kolay cinsel istismarı suçunun esas şeklinin ise çocuğakarşı cinsel sömürü seviyesine varacak şeklinde birbirini takip eden çok sayıdatutum icra edilmesiyle oluşmasıdır.

Özelliklebelirtmek lazım olur ki; 15 yaşını tamamlamamış çocuklar yönünden mağdurunfiile rıza göstermesinin herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Sebebi ise TCK md.103“15 yaşını tamamlamış olup da 18 yaşını tamamlamamış” olan çocuklara rızalarıile işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu kapsamına almamış ve bu kapsamda çocukların rızalarınaehemmiyet vermişken, “15 yaşını doldurmamış”çocuklara karşı uygulanan birçokcinsel davranışı rızaları olsa dahi çocukların cinsel istismarı suçu kapsamınaalmıştır. Çocuğun rızası hukuken üstünde salt surette tasarruf edebileceği tekhakka ait olmadığı hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilemez. 

Bu nedenle, 15 yaşınıtamamlamamış çocukların cinsel istismara rıza göstermesi, başka bir deyişlefiili kendisi arzusuyla yaptığını kabul etmesi failin cezasını hafifletmez.