Dosya Masrafı İade Dilekçesi
8 Şubat 2019

Dosya Masrafı İade Dilekçesi

Dosya Masrafı İadesi Dilekçesi

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE
ADANA

DAVACI                                  : Adı veSoyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                   : AvukatEce Güneyli-Adres- 0532 604 64 94

DAVALI                                  : Adı veSoyadı-Adres

TALEP KONUSU                 : Tüketici Kredisi kapsamında haksız olarak, dosya masrafı (komisyon) adı altında kesilen … TL’nin iadesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkilim …… ile davalı kurum arasında Tüketici KredisiSözleşmesi imzalanmıştır (Hesap dökümü EK-1). Davalı tarafından, müvekkilimizdendosya masrafı(komisyon) adı altında … TL kesinti yapılmıştır (Hesap dökümüEK-2). Bu kesinti üzerine Çankaya Kaymakamlığı … Tüketici Hakem Heyetinebaşvurulmuş ve heyet haklı bir karara varıp “Tüketicinin bilgisi ve kabulüolmadan dosya masrafı, istihbarat masraf, kredi kullandırım masrafı adı ileücret tahsil edilmesinin bankacılık ilkeleri ve tüketici mevzuatına aykırıolduğundan şikâyet konusu tutarın tüketiciye iade edilmesine” dikkat çekmiş fakatmiktar sınır atında kaldığından karar verememiştir (EK-3).

2- Bilindiği gibi bankalar sadece kredi kapsamındaki zorunlumasrafları tüketiciden isteyebileceklerdir. Dava konusu kredide de dosyamasrafı (komisyon) adı altında yapılan bu kesintinin hukuki  dayanağı olmadığı gibi müvekkil tarafça müzakereedilerek konulmuş bir sözleşme maddesine de dayanmamaktadır. Dolayısıyla gerektaraflar arasındaki Tüketici Kredisi Sözleşmesi’ne gerekse hukuka aykırı olan,söz konusu haksız kesinti bedellerinin müvekkilimize iadesi gerekmektedir.

3- Nitekim Yargıtay uygulaması da aynı yöndedir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas:2012/23738, Karar: 2012/25211 sayılı kararında “Konut kredilerinde, diğer ücretve masraflar başlığı altında, masraf, komisyon, expertiz ücreti vs gibi miktarısözleşme tarihi itibariyle belirlenmeyen ve ileride doğması muhtemelmasrafların da tüketiciden alınacağına dair, tek taraflı olarak tanzim edilenhükmün, yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulügerekir” denilmiştir.

4- Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 01.03.2012 tarih veEsas:  2012/1386, Karar: 2012/5231,“Davalı bankanın kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masraflarıisteyebileceğinin kabulü gerekir. Ne var ki; bunun dışında sebebi ve dayanağıaçıklanmadan dosya masrafı adı altında bir para talep edilmiş veya sözleşmeyebu yönde bir hüküm konulmuş ise böyle bir sözleşme hükmünün Kanun maddesigereğince haksız şart olarak kabulü zorunludur” denilmiştir. Tüm bu nedenlerlehaksız olarak kesilen … TL dosya masrafının (komisyon) davalıdan iadesine kararverilmesi için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                            : 1- Hesap Özeti,2- Çankaya Kaymakamlığı … Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin …/…/… tarih ve …sayılı kararı 3- Yargıtay emsal kararları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: 6502 sayılı TKHK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, tüketici kredisikapsamında dosya masrafı (komisyon) adı altında kesilen … TL’nin ticari avansfaiziyle birlikte davalıdan iadesine karar verilmesini, yargılama giderleri vevekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim. …/…/…. 

Davacı Vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza