İcra Taahütname Örneği
28 Ocak 2019

İcra Taahütname Örneği

                                                ADANA ….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2019/……..

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLININ:

ADI VE SOYADI:

ADRESİ:

VEKİLİ :………………….

BORÇLUNUN:

ADI VE SOYADI:

ADRESİ:

Borçlu, bu dosyadaki borcununtamamını, bugüne kadar işlemiş faizini, vekalet ücretini, icra harç vegiderleri ile birlikte her ayın başında ayda bir olmak üzere 4 eşit .taksitteödeyeceğini ve ilk taksitin 01.01.2019 dan başlamak üzere dört eşit taksitteödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti. Yapılan hesaplamada ve ektegörülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar ……………dir.Borcun açılımı ise şu şekildedir:

Borcun anaparaolarak karşılığı:………TL

işlemiş faiz:………….TL

Takipçıkışı:………….TL,

başvuru harcı……TL,

Vekaletharcı:……TL

,postagideri:…..TL.

Dosyagideri:…..TL,

Baro Pulu:……TL,

Peşinharç:…….TL,

Tahsil harcı:…………TL,

Vekalet ücreti:…………TL,

 Takip tarihinden bugüne kadar işlemişfaiz:………TLdir.

Son ödemetarihlerine göre işleyecek faizden feragat edilmekle, borç toplamda …………….. TL’dir.Bunagöre borçlu 01.01.2019 da,………….TL,01.02.2019 da …………..TL,01.03.2019 da………………..TL ve son taksidini de 01.04.2019 da ……………..TL olarak ödeyecektir..Buşekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabuledilmiştir.Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunuödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde ödemeşartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği bu hususta 3 aya kadardisiplin hapis cezasının hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüttaraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklıvekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı.                                                                                                                                                                     ../../2019

Taahhüdü Eden borçlu
Adı ve Soyadı
İmza 

(OKUDUM ANLADIM-BORÇLU ELYAZISI ILE)

Adresi:…………………………………………..


Taahhüdü kabul eden 
Alacaklı Vek.
Adı ve Soyadı
İmza

T.C
……………………………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO: 20…/……. E.


BORÇ ÖDEME TAAHHÜDÜ
ALACAKLI : …………………………….
VEKİLİ : ……………………………..
BORÇLULAR : …………………………….

Alacaklı …………………….. ile borçlular müdürlüğümüze geldi. Borçlular, dosyaborcunun tamamını, bugüne kadar işlemiş ve ödeme tarihine kadar işleyecekfaizini, vekalet ücretini,

Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceğitoplam miktar ………………………. TL dir. Burcun acılımı ise şu şekildedir. Borcun aslı…………………. TL . işlemiş faizi: ………………TL. %……….. komisyon : …………..TL, …………….TL protesto masrafı olmak üzere takip çıkış : ……………………..TL, yeilaveten başvuru harcı ………………….TL, vekalet harcı: ………………TL,posta gideri:……………….. TL, Baro pulu: ……………… TL, peşin harcı: …………….TL, Tahsil harcı: ……………….TL, Vekalet ücreti: ……………………… TL Takip tarihinden bugüne kadar işlemiş faiz………………… TL, taahhütte belirtilen ödeme tarihlerine göre işleyecek faizlerin toplamı…………………… TL olmak üzere Toplam ………………….. TL ‘dir. Buna göre borçlu ;

Bu şekilde ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabuledilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunuödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde İ.İ.K 340.Maddesinde belirtilen “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA: (Değişikmadde : 06/06/1985 – 3222/41 md;değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K/11.mad) 111inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesindekararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal edenborçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç ay kadar tazyik hapsine kararverilir. Hapsin takibine başlandıktan sonra borçlu borcunun tamamını veya otarihe kadar icra veznesine yatırmak zorun da olduğu meblağı öderse tahliyeedilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden kararverilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçmez.”Hükmün gereği ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olabileceği ve bununhüküm neticesi taahhüdü ihlal halinde aleyhine tazyik hapsine hüküm olunacağıanlatılarak taahhüt taraflara imza altına alınarak bir nüshası borçluya birnüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı…/../2015

Taahhüdü Eden borçlu
Adı ve Soyadı
İmza