İnşaat İşi Taşeronluk Sözleşmesi
21 Ocak 2019

İnşaat İşi Taşeronluk Sözleşmesi

İNŞAAT İŞİ TAŞERONLUKSÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar;

Bir taraftan …………… A.Ş.’ni (bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) temsilenaşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer taraftan, aşağıda isim veimzası bulunan …… A.Ş arasında (bundan sonra “TAŞERON” olarak ifade edilecektir) aşağıda yazılı şartlarda iş buanlaşmaya varılmıştır.

ŞİRKET       :Ad-Soyad-Adres

TAŞERON :Ad-Soyad-Adres

Madde 2- İşin Konusu;

İşin konusu, ŞİRKET’ in yüklenimi altında yapımı devam eden“…….” inşaatı kapsamında cut-off kazı çukuruna gelecek suyu önlemek amaçlı,yeraltı su seviyesini düşürecek membada 3 veya 4 adet olmak üzere derinkuyuların açılması, boru teçhizi, bunların çakıllanması, pompaların indirilmesive kuyuların temizliğini kapsamaktadır.

Madde 3- Ekipman Temini ve Kesin Vasıtalarla İşe Devam EtmeZorunluluğu:

Taşeron, işi verilen sürede tamamlayabilmesi için şantiyeşefinin direktifleri doğrultusunda ye-terli miktarda makina ve ekipmanı işbaşında bulundurmak zorundadır. Taşeron bu yükümlülüğe uymadığı takdirdekendisine yazı ile yapılacak ihtarın tebliğ tarihinden itibaren… (……..) güniçinde bunları yeterli dereceye çıkarmaya mecburdur. Şirket işin hızını tespitedilen sürelerde olamayacağı kanaatine vardığı takdirde programı geciktirmemekiçin işin bazı kısımlarını veya tamamını taşeron nam ve hesabına yapmak veyabaşkasına yaptırmak üzere müdahale hakkına sahiptir.

Madde 4– Taşeron’unÇalıştıracağı İşçi ve Personel;

Taşeron iş yerinde çalıştıracağı işçi ve personeliyürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştıracaktır.Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı İşçi Sağlığı ve İşGüvenliği Tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlikönlemlerini almakla yükümlüdür.

Her türlü resim harç S.G.K. primleri vergi vb. giderlertaşerona aittir. Ücret tediyeleri gelir vergisi tevkifatı ile sigorta primborçlarını vergi dairesine ve kuruma yatırılmasını şirket muhasebecisi kontroleder. Gerek gördüğü işlemi şirket resen yaparak taşeron hesabına zimmetkaydeder. Taşeron hizmet sözleşmesinden doğan bütün borçlarından ve vergimükellefiyetlerinden kişisel sorumlu olup şirketin bu yüzden yapacağıödemelerden dolayı rücu hakkı kabul ve taahhüt eder. İşten ayrılan bütünişçilerin yasal haklarını ödemeyi ve ibralarının teminini de taahhüt eder.Taşeron işe aldığı kişileri şantiye şefine ve muhasebecisine bildirdikten sonrabu personeli çalıştıracağını kabul eder.

Taşeron çalıştıracağı işçi ve personelin her türlü hal vehareketlerinden sorumlu olduğunu ve şirketin rücu hakkını peşinen kabul eder.Şirket gerekli gördüğü ve istediği anda ve sürede taşero-nun çalıştıracağı işçive personelin puantajını tutmaya ve her türlü ödemeleri kendi işçi ve personeliile birlikte ödemeye yetkilidir.

Öte yandan şirket, herhangi bir nedenle taşeron firmanınvermiş olduğu zararı ödeme yükümü ile karşılaşırsa; bu nedenle uğrayacağı hertürlü zararı ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, taşeronun hak edişindenkesecektir.

Madde 5- Devir ve Temlik;

Taşeron, işi, şirketin onayını almadan anlaşmaya varılmadanhiç bir kimseye devir ve temlik edemez. Öyle bir durumda şirketin sözleşmeyitek taraflı feshetme hakkı söz konusu olacaktır.

Devir ve temlik yasağına aykırı olarak işin devri halinde,taşeron firmanın tüm hak edişi, şirkete irat kaydedilebilir.

Taşeronun işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altındave işverenin yazılı onayını alarak alt taşeronlara verebilmesi de şirketinonayına bağlıdır. Şirketin bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişileredevredilmesi halinde, taşeron ….-TL (yalnızca ……..) cezai şart ödemeyi kabul vetaahhüt eder.

Madde 6- Kaza ve Zararlara Karşı Tedbirler, Cezalar;

Taşeron iş yerinde kullanılan alet ve makinelerle diğervasıtalara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt eder ve sebepolabileceği tazminat ve masraflardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyaneder.

Şirket herhangi bir kaza ve hasar halinde maddi ve manevizarara maruz kalan kimselerle taşeron adına anlaşmaya sulh olmaya ve onlarınzararlarını tazmine ve tazmin bedellerini taşeron hesabı-na borç kaydederek bubedeli istihkaklardan veya teminatından kesmeye yetkilidir.

Madde 7- İşin Süresi;

İşin süresi ….. aydır.

Taşeron işi, proje müdürlüğünün hazırladığı iş programınaparalel şekilde yapmakla yükümlüdür. İş programına uyulmaması ve işin taşeronfirma tarafından geciktirilmesi halinde her gün için %… oranında nefasetmiktarı hak edişinden kesilecektir.

Ancak taşeron, hazırlanan programa ve şantiye şefliğininihtarlarına rağmen işi geciktirdiği ya da sözleşme şartlarına uymadığı takdirdeşirket dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda taşeronfirmanın yapmış olduğu hak ediş, şirkete irat kaydedilir.

Madde 8- Fiyat Farkları;

Taşeron gerek esas taahhüt müddeti içerisinde gerekse mücbirsebeplerle uzatılan müddet içerisinde yeni taahhüdün tamamen ifasına kadarresim ve vergilerle zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konmasıfiyatların yükselmesi nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplerleistisna ederek, evvelce tahmin edilmeyen ve nazara alınmamış olan hallerdedahil olmak üzere, kendisine fazla para ödenmesi talebinde bulunamaz.

Madde 9- Taşerona Verilebilecek Malzeme;

Taşeronun kullanacağı akaryakıt, hak edişinden kesilmek üzereşantiye şefinin yetkileri dahilinde verilir.

Taşeronun imalat esnasında kullanacağı her türlü teçhizborusu, devirdaim suyu, çakıl, bentonit veya kil taşeronun iş programınıaksatmayacak şekilde zamanında bedelsiz olarak iş başında şirketçe teminedilecektir.

Madde 10- Ödemeler;

İş bitimi sonu itibariyle taşeronun yaptığı iş tespitedilerek şantiye yetkilileriyle müştereken hak ediş tanzim edilir. Söz konusuhak edişin bedeli takip eden ayın …inci günü taşerona ödenir.

Madde 11- Sondaj İşlemlerinin Sona Ermesi ve KuyununTeslimi;

Sondaj işlemlerinin sona ermesinden sonra kuyu, gereklişekilde teçhiz edilir. Her ne şekilde olursa olsun sondaj çalışmalarıtamamlandığında durum tespiti yapılarak işverene bir protokol ile kuyularıteslim edilir.

Kuyu teslim tutanağının imzalanmaması veya imzayayanaşılmaması durumunda kuyu bitiminin ertesi ilk iş günü başlamak üzere …. işgünü içerisinde teslim alınmayan kuyu teslim edilmiş sayılır. Bu durumdaŞirkete hiçbir şekilde ihtar çekilmesine gerek kalmaz.

Madde 12- Birim Fiyatlar;

… çapında delginin yapılması, … çapında borunun teçhizedilmesi, filitresinin yapılması ….-TL/m.+ KDV dir.

Birim fiyata her türlü işçilik, makine, ekipman, sarfmalzemeleri, nakliye, işçi maaş ve S.G.K giderleri, vergiler, genel giderler,yatay ve düşey taşımalar ile KDV dahildir.

Madde 13- Fatura Verilmesi;

Taşeron her istihkak tanzimini müteakip yaptığı iş miktarıkadar fatura vermek zorundadır.

Madde 14- Sözleşmenin Feshi;

Taşeron, sözleşme ve eklerinde belirlenen borçlarındanherhangi birisine kısmen veya tama-men uymadığı takdirde şirketçe kendisineihtarname yazılarak bir süre tanınır. Bu süre içerisinde taşeron, ihtarnameyerağmen borçlarını yerine getirmezse başka bir merasim ve hüküm almaya ihtiyaçkalmaksızın şirket sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Sözleşmesi bu şekildefeshedilen taşerona işin bitirilmesine kadar hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketinbelirleyeceği tarihte başlanılmak üzere taşeronun hesap kesme hak edişi yapılır.Taşeron gelmediği veya vekilini göndermediği takdirde bu hak ediş şirketçe resentanzim olunur. Hesap kesme hak edişine göre taşeronun alacağı çıkarsa şirke-tinfesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu alacak tevkifolunur. Bu zarar taşeronun alacağını geçmez ise aradaki fark taşerona ödenir.Şirket alacaklı çıkarsa iş bu alacak taşerondan ayrıca tahsil edilir veyateminatından kesilir.

Madde 15- Tarafların Sözleşmeden Vazgeçmesi;

Sözleşmenin imzasından sonra taşeron taahhüdünden vazgeçerseşirket protesto çekme ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi 14. maddegereğince feshederek taşeronun teminatını gelir kaydetmeye ve ayrıca her türlühaklarını talep etmeye yetkilidir.

Sözleşmenin imzasından sonra şirketçe sözleşmedenvazgeçilmesi halinde ise keyfiyet yazı ile taşerona bildirilir. Bu takdirdetaşeron tarafından o tarihe kadar yapılmış bütün bedelleri tespit ve takdirolunur. Taşeronun yaptığı işlere karşılık hesaplanan bedeller kati hak ediştutarı taşerona ödenir ve teminatı geri ödenir. Taşeron bunun dışında istektebulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde 16- Yasal Yerleşim Yeri;

Taşeron aşağıda gösterdiği ve imzaladığı adresi yasalyerleşim yeri olarak göstermiştir. Bu yerleşim yerine yapılacak her çeşitidari ve yasal tebligat aynı tarihte taşeronun şahsına yapılmış sayılır.Taşeronun iş bu yerleşim yeri değiştiği takdirde yeni adresini şirkete derhalbildirmeye mecburdur. Taraflar adres bildirim yükümlülüklerine uymadıklarıtakdirde, sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adreslere 7201 Sayılı TebligatKanunu’nun 21. maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerliolacağını kabul etmişlerdir.

Madde 17- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcraDaireleri;

Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasındaçıkan uyuşmazlıklarda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.Uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesi işin hiçbir şekilde durmasına,yavaşlamasına sebep teşkil edemez.

İş bu sözleşme 17 maddeden ve eklerdenibaret olup …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha tanzim edilerek imza altınaalınmıştır.

Şirket                                                                                                     Taşeron

EKLER: