İstinaf Dilekçesi
28 Ocak 2019

İstinaf Dilekçesi
         ADANA BÖLGEADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
                                                       Sunulmak Üzere
                           ADANA…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDosya Esas No: 2019/……….
Karar No: 2019/……….

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN
(DAVACI) 
: ……………………………… (TC: ………………………)
………………………………………………………………………..

VEKİLİ : Av. ………………………….. (TC: ………………………)
………………………………………………………………………..

DAVALI : ………………………… LTD.ŞTİ
………………………………………………………………………..

VEKİLİ : Av. ……………………………..
………………………………………………………………………

TALEP KONUSU : ………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/…/201.. Gün ve…./…. E., …../…… K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesindeKALDIRILMASI, ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda”Davamızın kabulüne” karar verilmesi isteminden ibarettir.

KARARIN  TEBLİĞ TARİHİ : …../…./201…


AÇIKLAMALAR:

1- KARARIN ÖZETİ :


…….yapılmasına karar verilmiştir.”

2- USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sunulu sebepler vebelirttiğimiz gerekçelerle; 

1- ………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/…/201.. Gün ve …./…. E., …../…… K.sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına ve yenidenyargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne kararverilmesine,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf (DAVACIYA/DAVALIYA)yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.…./…./2019

İstinaf Yoluna Başvuran (Davacı/Davalı)
(VEKİLİ)
Av. ……………………….


EK:
1-Onanmış Vekâletname Örneği.
2-…………………………………
3-…………………………………