İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi
13 Şubat 2019

İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi

… İcra Müdürlüğü

Dosya Esas No: …/…

… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE    ADANA

DAVACI                                  : Adı veSoyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                   : AvukatEce Güneyli- Adres – Tlf: 0532 504 64 94

DAVALI                                  : Adı veSoyadı- Adres

KONUSU                                :Borçlunun icra dosyasına vaki itirazın kaldırılması ile  borçlu aleyhine  %20’den aşağı olmamak üzere icra inkartazminatına  hükmedilmesi dileğidir

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalı taraf; tarafımızca takibekonulan, … İcra Müdürlüğü’ nün …/17798 E. sayılı icra dosyasında hem yetkiyehem de borca itiraz etmiştir. Söz konusu itirazlar hukuka aykırı vemesnetsizdir.

2- Davalı taraf; müvekkile, talepedilen şekil ve miktarda borcu olmadığını iddia etmiştir. Ancak, tarafımızcabunun kabulü mümkün değildir. Tarafların aralarında imzaladıkları 01.05….tarihli kira sözleşmesinde müvekkilin ev eşyasının 14.000.-TL’sı karşılığındadavacı tarafından alındığı açıkça belirtilmiştir.  Bu sözleşmeye göre davalı bu borcu 30.10….tarihinde ödemesi gerekmektedir.  Ancakbu zamana kadar henüz bu borcunu ödememiştir. Bu sebeplerle de söz konusu takipbaşlatılmıştır.

3-Yukarıdaki açıklamalar ışığındadavalı borçlunun icra takibine vaki itirazının haksız ve mesnetsiz olduğuaçıktır. Davalı borçlunun işbu haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli itirazınedeniyle borçlu aleyhine %20’dan aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatınahükmedilmesini  ve itirazınkaldırılmasını  sayın mahkemeden talepetmek zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLER                            :1- … İcra Müdürlüğü’ nün …/17798 E. sayılı İcra Dosyası, 2- …/…/…tarihli Sözleşme ve yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER         :İİK 68 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle re’sen araştırılacak sair sebeplerle, 1-İcra dosyasına vaki itirazın kaldırılması ile takibin devamına, 2- Davalı aleyhine % 20’tan aşağı olmamak üzereicra inkar tazminatına, 3- Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıborçludan alınmasına karar verilmesini talep ederim. …/…/…                                                                                                                           

Davacı Vekili                
Avukat Ece Güneyli
İmza