LİMİTED ŞİRKET
24 Kasım 2020

LİMİTED ŞİRKET

 • Limited şirkete ilişkin gelişmeler ve değişiklikler
 • Limited şirketin kuruluş maliyeti/masrafları
 • Limited şirketin kuruluş işlemleri
 • Limited şirketin kuruluşu için gerekli evraklar
 • Limited şirketin kuruluş aşamaları
Adana Ticaret Hukuku Avukatı,Limited şirket nasıl kurulur,masarfları nelerdir?
Adana Ticaret Hukuku Avukatı

Limited şirkete ilişkin gelişmeler ve değişiklikler

Anonim şirketlerdeki kadar olmasa da, limited şirkette de bir takım köklü değişiklikler yapıldı.Sisteme ilişkin yapılan değişiklikler, yasa gerekçesinde de belirtildiği üzere şunlardır:

 • Birinci değişiklik, tek kişilik limited şirketin kurulmasına ve yaşamasına olanak tanınmıştır.Önceki kanuna göre en az iki ortakla kurulabiliyorken yeni TTK ile tek ortakla da limited şirket kurulabiliyor.
 • Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri açıkça kanuna alınmıştır.
 • Paylar için nama yazılı senet yazılabilir hale geldi.

Limited şirketin kuruluş maliyeti/ masrafları 2020

 • Noter masrafları
 • Vergi dairesi masrafları
 • Rekabet kurulu masrafları
 • Ticaret odası kayıt ücreti
 • Mali müşavirlik ücreti

Limited şirketlerin kuruluş işlemleri

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulur;esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu yasal tanımdan çıkan ilk dikkat çekici değişiklik, LİMİTED ŞİRKETİN ARTIK BİR KİŞİ TARAFINDAN DA KURULABİLİYOR OLMASIDIR.

Limited şirket ortağı hem gerçek hem de tüzel bir kişi olabilir.Ancak limited şirkete (hatta tüm ticari şirketlere) ortak olacak kişinin şirket sözleşmesini akdedebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması şarttır.Dolayısıyla vesayet altındaki küçükler ve mahçurlar adına kanuni temsilcileri hareket eder ve ayrıca vesayet makamlarının iznine de ihtiyaç vardır.

Öte aynan esas sözleşmeye konulacak hüküm ile şirkete ortak olacak kişilerin belirli niteliklere sahip olması kaydı konulabilir.

Ticaret unvanı

Şirketin maksat ve konusunun unvanda yer alması.Limited ortaklık amaç ve konusu ne olursa olsun,tüzel kişiliği sahip bir ticaret ortaklığıdır.Bir ticaret şirketi olarak tacir sayılan limited ortaklık,tacirler hakkındaki kanuni hükümlere tabidir ve bunun sonucu olarak da bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya mecburdur.

Gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanında yer alan kişilerin kimliklerini göst 10 katıda hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.

Esas Sermaye

Esas sermaye orak veya ortaklarca taahhüt edilen esas sermaye paylarının toplamından oluşur.Esas sermaye her zaman belirli bir miktar paradan ibaret olup, 10.000 TL den az olamaz ileride azaltılamaz ise de Bakanlar Kurulunun onayı ile 10 katına kadar çıkabilir.

Esas Sermaye Payı

Limited ortaklık konusunda esas sermaye payı ortaklı hakkı bahşeden pay farklı kavramlardır!

Limited ortaklıkta esas sermaye payı; ortağın şirketin esas sermayesine katılımının asgari miktarını gösterir VE BU DA NAKİT İLE İFADE OLUNUR.

Limited Şirketin Kuruluşu için Gerekli Evraklar ve Kuruluş Aşamaları

Limited ortaklığın kuruluşu anonim ortaklığa benzemekle birlikte esasen şöyledir;

Limited şirketin kuruluşunda nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin en az %25’i tescilden önce kalanının da şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir.

Ani kuruluşa ilişkin işlemler ve buna ilişkin şema şöyledir:

 • Şirket Sözleşmesi yazılı olarak hazırlanır,
 • Kurucuların imzaları noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanır,
 • Pay bedellerinin itibari değerinin en az %25’i şirketin hesabına bir bankaya ödenir,
 • Kurucuların beyanı alınır,
 • Tescil ve ilan olunur.