Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

TiCARET HUKUKUNUN KONUSU:

Ticaret hukuku, ticari nitelik taşıyan olaylara uygulanan hükümlerden oluşan bir hukuk dalıdır.Geniş anlamda, sadece Ticaret Kanunu içerisinde yer alan hükümler değil, özellikle Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi kanunlarda yer alıp da ticari olayları uygulanabilen hükümlerde ticari nitelik taşır ve ticaret hukukunun kapsamına dahildir.

TiCARi iŞLETME:

Ticaret Kanunu’nun 11. maddesine göre esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

TiCARi iŞLETMEDE MERKEZ;

Her ticari işletmenin bir merkezi vardır. İşletmeye ait faaliyetlerin aynı yerde yürütülüyor olması halinde merkez burasıdır. Buna karşılık işletmenin idari, hukuki,ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yer (idare Merkezi) üretim faaliyetlerini yürütüldüğü yerin (üretim merkezi) farklı yerlerde olması halinde idari merkez işletmenin merkezi sayılır.

ŞUBE;

Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir.

MAHKEMELERiN YETKiSi BAKIMINDAN MERKEZ ve ŞUBE OLMANIN HUKUKi SONUÇLARI;

Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda dava, merkezin bulunduğu yerde açılabileceği gibi ilgili şubenin bulunduğu yerde de açılabilir.İflas oluyla takip ve İflas davası bunun istisnasını oluşturur.Şube ile yapılan bir işlemden kaynaklanmış olsa bile iflas yoluyla takip, ancak merkezin bulunduğu yerde yapılabilir ve İflas davası da ancak merkezin bulunduğu yerde açılabilir.

Bir şubenin yapmış olduğu işlemler nedeniyle, başka bir şubenin bulunduğu yerde dava açılamaz.

TiCARi iŞ;

Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş işler, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler,tacirin borçları,

bir taraf için ticari sayılan sözleşmeler diğer taraf içinde ticaridir.

HUKUKi YARGI;

Yargılama işlerinin ve mahkemelerin ticari, ticaret olarak nitelendirilmesinin sebebi, çözümlenmesi uzmanlık ve özen gerektiren olaylara uzman mahkemelerin bakmasını sağlamaktır.

Ticari işlere bakan mahkemeler genel mahkemeler; Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

TACiR;

Bir ticari İşletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Tanım üç unsurdan oluşmaktadır: ticari işletmenin varlığı, ticari işletmenin işletilmesi ve işletme faaliyetinin kendi adına( kısmen de olsa) olması.

TACiR OLMANIN SONUÇLARI;

Iflasa tabi olma,ticaret ünvanı seçme ve kullanma, işletmesini ticaret siciline tescil ettirme, ticari defterler tutma, ticaret ve sanayi odalarına kayıt olma, basiretli bir işadamı gibi davranma, ticari örf ve adetlere tabi olma, ücret ve faiz isteme, ticari iş karinesi ücret ve cezaların indirilmesini isteyememe.

iKi TARAFI TACiR OLAN TiCARi iŞLERE iLiŞKiN HUKUKİ SONUÇLAR;

Kanuni İhtar ve ihbar şekillerine uyma, fatura verme ve faturaya itiraz, teyit mektubu ve teyit mektubuna itiraz,ticari defterlerle ispat, ticari yargı konusu olma,ticari satış ve mal değişimi ilişkin özel hükümlere tabi olma,hapis hakkı.

TiCARET SiCiLi;

Ticaret Sicili, ticari işletme ile ilgili önemli bilgileri açıklamaya, oluşturmaya yarayan ve böylelikle hukuki güvenliği temin eden resmi nitelikli hukuki bir müessesedir.Ticaret siciline, işletmenin sahibi, faaliyet alanı, yerleşim yeri, amacı, sorumluluk ve temsil ilişkilerine ilişkin bilgiler kaydedilir.Bu bilgiler Ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir.

TiCARET UNVANI;

Ticaret unvanı, ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan addır.Ticaret unvanı işletmeyi şahsileştir ve işletmenin diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlar.Bu işlevi yerine getirirken peştemaliye esaslı bir taşıyıcısı olur.Her tacir, bir Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak zorundadır. Tacir seçtiği Ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.

MARKA;

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işarettir.Markanın kaynak,garanti ve tanıtım olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar kaynak gösterme fonksiyonu,garanti fonksiyonu, tanıtım fonksiyonudur.

HAKSIZ REKABET;

Rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarla kötüye kullanılması ile haksız rekabet oluşur.Belirli mal ve hizmetler bakımından bunların sağlanması, üretimi, dağıtımı ve fiyatlarının etkilenmesi amacına yönelik rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarla( Kartel anlaşma eylem ve kararı); ya da belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumun kötüye kullanılması ile gerçekleşebilir.

Haksız rekabet halleri; dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar, sözleşmeyi ihlale ve sona erdirmeye yöneltmeler,başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etme, iş şartlarına uymama, dürüstlük kurallarına aykırı işlem şartları kullanmadır.

TiCARi DEFTERLER;

Ticari defter tutmak, işletme sahibi tacir için hem gerekli hem de zorunludur.Defterler, işletmenin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini, ve her iş yılı içinde elde edilen sonuçları tespit etme imkanı verir.Böylelikle, işletme durumunun değerlendirilmesi, ileriye yönelik işletme faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve işletme için hayati öneme haiz kararların gereken yer ve zamanda alınması söz konusu olabilir.Tasfiye ve iflasın açılması, sermaye artırımı, vergide esas alınacak matrah, iflasın niteliğinin belirlenmesi ve ticari işlerle ilgili ispat kuvvetinin varlığı, tutulan defterlere ve içeriğine bakılarak tespit edilecek işlerin örneğini teşkil eder.