Gözaltı Kararına İtiraz Dilekçesi
2 Aralık 2019

Gözaltı Kararına İtiraz Dilekçesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı

Soruşturma No: …/…

… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NEADANA

ŞÜPHELİ                               : Adı veSoyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

MÜDAFİİ                               : Avukat Ece Güneyli-Adres-Tel: 0532 504 64 94

SUÇ                                          :…

SUÇ TARİHİ                         : …/…/…

GÖZALTI TARİHİ             : …/…/… saat: …/…

AÇIKLAMALAR                 :

1-Müvekkilimin …… tarihinde ….. mahallesinde meydana gelenbina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğiiddiasıyla Ankara nöbetçi Cumhuriyet savcısının emriyle gözaltına alınmasınakarar verilmiştir.

2-Bu kararı yerinde bulmuyoruz. Şöyle ki; CMK m. 91/2 hükmünegöre “Gözaltına alma, bu tedbirinsoruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesinigösteren somut delillerin varlığına bağlıdır”. Gözaltı kararı verilebilmesiiçin suçun müvekkilim tarafından işlendiği hususunda somut delillerin bulunmasıgerekir. Müvekkilimin suç tarihinde olay mahallinde bulunmadığı ortadadır vedolayısıyla üzerine yüklenen suçu işlediğine yönelik herhangi bir somut delilbulunmadığı açıktır. Buna rağmen müvekkilimin gözaltına alınmasına yöneliksayın savcılığın kararı hukuka aykırıdır.

DELİLLER                                    : Müvekkilin olay tarihinde …İlinde…Jandarma Komutanlığında yemek bölümünde çalıştığını gösterir resmi belge vesair yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda kısaca açıklanannedenlerle itirazımızın kabulüne, müvekkilimin gözaltına alınmasına yöneliksayın savcılığın kararının itirazen incelenerek kaldırılmasına kararverilmesini müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Şüpheli vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza