YOKSULLUK NAFAKASI VE BOŞANMADA AĞIR KUSUR
25 Mart 2022

YOKSULLUK NAFAKASI VE BOŞANMADA AĞIR KUSUR

YOKSULLUK NAFAKASI AÇISINDAN AĞIR KUSURLU TARAF
A-AĞIR KUSURLU YOKSULLUK NAFAKASI ALAMAZ
Boşanma davasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu m. 175 hükmüne göre göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf ağır kusurlu ise yoksulluk nafakası alamaz.
” Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası ve tazminata hükmedilmeyeceğinin anlaşılmasına göre; yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,
” Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz (TMK m. 175). Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına, ailevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen davalının sebebiyet verdiği kabul edilerek koca kusurlu bulunmuştur. Oysa davacının bir başka erkekle ilişkisinden 28.03.2011 tarihinde çocuk doğurduğu, bu çocuğun soybağının davalı tarafından reddedildiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerlen anlaşılmaktadır. Bu halde, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı daha ağır kusurludur. Daha ağır kusurlu taraf lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan davacı yararına yoksulluk nafakası tayin takdiri ve takdiri doğru bulunmamıştır. ”
” Ağır kusurlu davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru değildir. ”
”… Ağır kusurlu kadın lehine yoksulluk nafakası takdir edilemez. Türk Medeni Kanununun 175.maddsi koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırıdır. ”