İnşaat İşleri Sözleşmesi
21 Ocak 2019

İnşaat İşleri Sözleşmesi


  ​ 

Madde 1- Taraflar

Bir tarafta ….. adresinde bulunan ….. (Bundan sonra kısaca….. olarak anılacaktır.), diğer ta-raftan ….. adresinde bulunan ….. (Bundansonra kısaca ….. olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla işbusözleşme akit olunmuştur.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

Sözleşme konusu iş, ….. inşa edeceği, ….. inşaatı işinde,….. teklifi kapsamındaki ….. işlerinin malzeme temini ve yerine montajının …..tarafından yapılması işidir. Adı geçen işlerin tümü iş bu sözleşmenin konusuolup ….. bu işlerin tümünü sözleşme kapsamı içerisinde ve ekteki iş programıçerçevesinde yapacaktır.

….. tarafından verilen projeler üzerinde çalışarak yeni birkeşif ve metraj listesi hazırlayarak bu listedeki malzemeleri teklifindekibirim fiyatlarla değerlendirecektir.

Madde 3- Sözleşmenin Ekleri

Madde 2’de açıkça belirtilen işlerin tümü, Ulusal ve Uluslararası Şartnameler çerçevesinde ….. tarafından yapılacaktır. Konu ile ilgilisözleşme ekleri aşağıdadır.

–              ….. ile….. arasında .. / .. / …. tarihinde anlaşma yapılan birim fiyatlı keşif,

–              Proje vedetaylar,

–              Taraflaraait vekaletname ve imza sirkülerleri,

–              İnşaatiş programı.

Yukarıdaki ekler bu sözleşmenin ayrılmaz birer cüzü olup, bunlarınhükümleri, sözleşme hükümleri mahiyetindedir.

Madde 4- İşin Süresi ve Avans Verilmesi

1-            İşintamamlanma tarihi (süre sonu) .. / .. / …. tarihidir. Ancak inşaat, dekorasyon,mekanik vb. işlerin de elektrik işlerinin bu tarihte bitmesine engel olmayacakşekilde ilerlemesi şarttır.

2-            Avansmiktarı, keşfin % …..’si (yüzde …..)’ dir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra,üç (3) iş günü içerisinde ….. avans miktarı kadar şirket teminat senedini …..’eteslim ederek yazılı olarak avansın ödenmesini talep edecek, ….. iki (2) takvimgünü içinde avans ödemesini yapacaktır.

Madde 5- Taşeronun Sorumluluğu

1-            ….. sözkonusu işi uluslar arası alanda genel kabul görmüş teknik şartname ve normlarave bu iş için verilecek proje ve şartnamelere uygun olarak gerçekleştirecektir.Ayrıca ….., şantiye teşkilatının direktif ve tavsiyeleri doğrultusunda hareketedecektir.

2-            ….. işinifası ile ilgili malzemelerin ….. onayları için gerekli teknik doküman,sertifika ve katalogları temin ederek ….. verecektir.

3-            …..Şantiyede istihdam edeceği kadro listesini, görevlerini ve özelliklerinibelirterek bildirecektir.

4-            …..’inyapacağı iş programına uyacaktır. İnşaat, dekorasyon, mekanik ve elektrikekiplerinin koordineli çalışması için bu gereklidir.

5-            ….. işinbaşında elektrik, mekanik ve mimari uygulama projelerini …..’e verecektir …..bu projeleri inceleyerek, eksik ve kusurlu bulduğu hususları …..’e bildirerek,eksik projeleri isteye-cektir …..’de eksikleri uygun gördüğü taktirde gidererekişin devamını sağlayacaktır.

6-            …..’eçizim disketlerini (CD’lerini) verecek ve çeşitli zorunluluklar nedeni ileprojelerde yapılan değişiklikler (as-built Projeler) ….. tarafındanhazırlanacaktır.

7-            ….. işinifasıyla ilgili malzemeleri temin edip …..’in …..’daki deposuna teslimedecektir.

8-            …..kullanacağı malzeme ve cihazları uzun yol koşullarına uygun şekildeambalajlayacak ve …..’e teslim edecektir …..’de şantiyede bu malzemelerinkorunabilmesi için güvenli bir depolama mekanı temin edecektir.

9-            Cihaz vemalzemeler …..’in görevlendireceği bir kontrolörün onayı alındıktan sonrakullanılabilir ve uygulama anında ….. Kontrolörünün onaylamadığı uygulamalarherhangi bir ilave ücret talep edilmeden değiştirilecektir.

10-         ….. yerliimalatçılar için ekteki “Yerel Muhteva Belirleme Formu’nu ….. Sanayi Odasınatasdik ettirecek ve …..’a teslim edecektir.

11-         Yapılanişlerle ve kullanılan malzemelerle ilgili …..’in gerekli gördüğü doküman ….. veTürkçe olarak üçer nüsha hazırlanacaktır. (Bu dokümanlar malzemelerin pasaportuniteliğinde oldu-ğundan teknik çizimler, karakteristik değerler, yedek parçalisteleri, kullanma ve bakım talimatları gibi bilgileri içerecektir).

12-         Gerçekleştirilenişle ilgili olarak yerel idarelerle yapılacak olan kabul tutanaklarınınyapıl-ması …..’e aittir. Ancak yerel idarelerin talep edeceği her türlü harçvergi ve bunun gibi giderler …..’e aittir.

Madde 6- Taşeronun Temsilci ve Teşkilatı

1-            …..Elektrik tesisatı işlerinin başlama tarihinden itibaren işin teknik idare venezaretini yapmak üzere bu işin tekniğine vakıf bir Teknik Şef bulunduracaktır.

2-            …..’inTeknik Şefi ….. tarafından verilen her türlü talimat ve tebligata göre hareketede-cektir. Teknik Şef işe başladığında, tutanak ve protokolleri ….. adınaimzalamak hususunda yetkili olduğunu belirten yetki belgesi de …..’everilecektir.

Teknik Şefe yapılan her türlü bildirim …..’e yapılmışsayılacaktır.

3-            TeknikŞef zorunlu hallerde ancak yerine aynı niteliklere sahip ve yeterliliği …..’cekabul edilmiş bir Şef Yardımcısı vekil bırakarak ayrılabilir.

4-            ….. işinyönetimi ve yürütülmesi için gerekli sayıda tecrübeli ve ehliyetli personelitemin edecektir ….., personelinden herhangi birisinin (veya birkaçının) belirlibir gerekçe ile iş yerinden uzaklaştırılmasını zorunlu görürse ….. bildirimtarihinde söz konusu personeli (veya personelleri) iş yerinden uzaklaştırır veyerine yeni personel getirir. Elemanların şantiye şartlarına uyum sorunu…..’nin sorumluluğundadır.

5-            ….., işinyürütülmesi sırasında …..’nin mevcut çalışma personelinin işi zamanındabitire-meyeceğini saptarsa ….. (…) takvim günü içersinde ilave personel teminetmekle yükümlüdür.

6-            ….., işinproje ve şartnamelere uygun yapılarak iş programına göre yürütülmesi içinge-rekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Madde 7- İşverenin Sorumluluğu

1-            İşle ilgiliher türlü boya, badana, kazı, kanal açma kapama, beton işleri ve benzeri inşaatişi olarak mütalaa edilecek her türlü iş ….. kapsamındadır.

2-            …..’ce…..’da teslim edilen malzemelerin iyi şartlarda şantiyeye nakli, malzemelerinkorunması için gerekli depolama imkanı ve bekçiler …..’ce sağlanacaktır.

3-            Türkiyeve …..’daki gümrükleme işlemleri, gümrük ve benzeri her türlü vergiler ve malınçekilmesi ve şantiyeye götürülmesi.

4-            …..’eprojeleri ve disketleri temin edecektir.

5-            Şantiyede…..’in ofis olarak kullanabileceği bir mahal ve büro mobilyaları.

6-            …..gerekli şantiye elektriği ve kullanma suyunu …..’ye bilabedel temin edecektir.

7-            …..personeli için giyinme ve soyunma yerleri temini.

8-            …..elemanlarının ulaşım, yemek, konaklama ve sağlık giderleri ile malzemelerinşantiyeye nakli …..’e aittir. (…..’dan şantiyeye gidiş dönüş seyahat masraflarıen fazla yılda bir kereye mahsus olarak sağlanacaktır.)

9-            …..Elemanlarının şehir merkezinden şantiyeye, şantiyeden konaklama yerlerine nakli…..’e aittir.

10-         Şantiyeiçinde ana malzemelerin taşınması için gerekebilecek kamyon, vinç veya forkliftgibi araçların temini …..’e aittir.

11-         Şantiyeninhırsızlık, yangın vs. gibi olaylara karşı güvenliğini sağlamak, gerekirsemontaj ali risk ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortalarını yaptırmak …..’insorumluluğundadır.

12-         Bu sözleşmeile ekleri arasında çelişki olması durumunda sözleşme maddeleri geçerlidir.

Madde 8- Emniyet Kuralları

1-            …..,personelinin yapacağı tüm işlerde …..’da yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı, İşEmniyeti ve benzeri tüm kurallara uymasını sağlayacak ve bu konuda her türlüçabayı gösterecektir.

2-            …..,personeline emniyet kemeri, baret, iş eldiveni, çizme veya ayakkabı gibi işemniyetini sağlayan malzemeleri eksiksiz temin etmek zorundadır.

3-            ….., işsahasına, görünür yerlere tehlikeyi belirtir işaret levhalarını ayrıca asmak veinşaatın bütününde iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak zorundadır.

Madde 9- Risk ve Sigortalar

1-            İşinyapımında …..’in şantiyede istihdam edeceği bütün personel için ….. ve TürkiyeCumhuriyeti kanunlarına göre mecbur tutulan sosyal güvenlik, hastalık, işkazası ve benzeri her türlü sigortayı ….. Yaptıracak ve primlerini ödeyecektir.

Topluluk sigortası da ….. tarafından yaptırılacaktır.

Madde 10- İşin Kontrolü ve Kabul Edilmeyen İşler

1-            …..reddedilen malzemeyi değiştirmeye ve bu malzemeleri şantiyeden ve bulunduklarıyerden derhal uzaklaştırmaya ve kabul edilmeyen işleri anında yıkmaya ve/veyasökmeye ve bunları bedelsiz olarak sözleşme, eki veya projesine göre yenidenyapmaya mecburdur.

2-            Ortayaçıkan kusurlu ve noksan işler …..’e bildirilecek ve ….. tarafından verilecekmakul bir sürede düzeltilecek ve düzeltilmesi mümkün olmayan kısımlar …..tarafından sökülüp yeniden imal ve monte edilecek ve bu iş için …..’e herhangibir ilave ücret ödenmeyecektir.

Madde 11- Süre Uzatımı ve Zorunlu Nedenler

1-            ….., işintamamlanılmasını geciktirecek ve önceden tespit imkanı olmayan aşağıda yazılımaddelerde iş süresinin uzatılmasına hak kazanır. Ancak bu gibi hallerinoluşumundan itibaren en geç ….. (…) takvim günü içinde müracaat etmekzorundadır.

2-            Zorunlunedenler: Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler, işyeri veya çevresindebulaşıcı hastalık çıkması, olağanüstü tabiat hadiseleri, büyük zelzele veyabüyük heyelan, grev, lokavt, terö-rist saldırı, savaş, iç savaş, benzeritoplumsal hareketler ve ithal malzeme kısıtlamaları gibi hükümetdüzenlemelerinden kaynaklanan gecikme imkansızlıkları.

3-            …..’inneden olduğu durumlar: İşin …..’in talimatı ile durdurulması, iş yerlerinin geçtes-lim edilmesi, ….. dışındaki ekiplerin iş programına uymaması

Madde 12- İşin Kapsamı, Bedeli ve Birim Fiyatlar

1-            İşinKapsamı, …..’da yer alan elektrik tesisatı işleridir. Ayrıca gerekebilecekTrafo istasyonu malzeme ve işçiliği, SCADA, Bina Otomasyonu, Çevre Aydınlatmavb. elektrik işleri ile ilgili işler, Madde 12.3’e göre hesaplanacak birimfiyatlardan …..’ce yapılacaktır.

2-            Sözleşmebedeli …..’dır. Keşfin artması ve azalması durumunda yeni sözleşme tutarıbirim fiyatların çarpılması ile revize edilecektir. Fiyatlara …..’in genelgiderleri ve kârı dahil olup, …..’da oluşabilecek her türlü gümrük vergisi,harç, fon, işin ifası ile ilgili her türlü vergi ile …..’daki gelir vergisi,Türkiye ve …..’daki katma değer vergileri dahil değildir. Ayrıca …..’in busözleşme kapsamındaki malzemeleri ve ekipmanı …..’in …..’daki deposunatesliminden sonra bu malzemelerin iş yerine nakli ile ilgili nakliye ve sigortagibi giderler …..’in sorumluluğundadır.

3-            Sözleşmedeolamayan malzeme ve iş kalemleri için yeni birim fiyat aşağıda verilenesaslara göre belirlenecektir.

–              Sözleşmedebulunan benzeri bir fiyat ile Bayındırlık Bakanlığı veya TEDAŞ fiyatı arasın-daoranlama yapılacak, bulunan oran ilgili kurum fiyatı ile çarpılarak yeni birimfiyat belirlenecektir.

–              Yenibirim fiyatı yapılacak olan malzeme veya işin BB veya TEDAŞ birim fiyatıolmama-sı halinde benzeri bir fiyat için malzeme piyasa fiyatı alınacak, birimfiyat ile piyasa fiyatı arasındaki oran ile yeni birim fiyatı yapılacakmalzemenin piyasa fiyatı çarpılarak yeni birim fiyat belirlenecek-tir.

–              Sözleşmedebenzeri iş kalemi yoksa

                İşçilikFiyatı = 0,40 x Malzeme Piyasa Fiyatı

                BirimFiyat = 1,15 x (Malzeme Piyasa Fiyatı + İşçilik Fiyatı) esasına göre yeni birimfiyat yapılacaktır.

Madde 13- Ödemeler

1-            Sözleşmeninimzası ile birlikte ….. Madde 4.2.’de geçen avansı bu maddedeki şartlardahilinde ödeyecektir.

2-            İşsüresince malzeme ve işçilik hak edişleri aşağıdaki şekilde tanzim edilereködenecektir.

2.1.        Malzeme hakedişi: …..’ce temin edilen malzemeler ….. deposu tesliminde faturalanacaktır.Fatura malzeme birim fiyatları ekli keşif özetindeki rakamlar olacaktır.Malzeme tesliminde malzeme hak edişi tanzim edilecek, ….. onayına sunulacaktır….. en çok üç (3) takvim günü içinde inceleyip, varsa gerekli düzeltmeleriniyaparak onaylayacak, onaydan en çok beş (5) takvim günü içersinde …..’e ödemeyapacaktır.

Ödemeler avans oranı düşülerek yapılacaktır.

2.2.        İşçilik hakedişi: Şantiyede aylık olarak tanzim edilen montaj tutanakları ile …..’da hazırla-nacaktır.Aynı dönemde malzeme sevkıyatı yapılmışsa malzeme ve işçilik hak edişi birliktetanzim edilecek, bir önceki maddedeki gibi ödenecektir.

3-            Türkiyedışında üçüncü bir ülkeden temin edilen malzemeler: ….. yurtdışından …..’adi-rek gönderilecek malzemeler ile ilgili proforma faturaları ….. Adınadüzenlettirecek, ödemeler ….. Tarafından ödeme günündeki TCMB döviz kurundanTL’ye çevrilerek yapılacaktır.

Madde 14- İş Miktarının Artması ve Eksilmesi

1-            ….. işindevamı süresince herhangi bir iş kaleminin iş miktarında uygun veya zorunlugördüğü değişiklikleri yapmaya ve …..’e bu değişikliklere göre iş yaptırmayayetkilidir. Ancak, ….. tarafından yapılan (veya 3.firmalara yaptırılan) inşaat,dekorasyon, mekanik vb. değişiklikler nedeni ile sökülüp yeniden imal edilenişler tutanakla belirlenip hakedişe ilave edilecektir.

2-            Birimfiyatı olmayan ancak işin yapılması için zorunlu iş kalemleri Madde 12.3’e görefiyatlandırılacak, birim fiyatı onaylanır onaylanmaz o iş kaleminin imalatınabaşlanacaktır. İşin kap-samı % 30’dan fazla azaldığı taktirde, ….. kontratbedelinin % 70’ini ödeyecek şekilde birim fiyatları revize edecektir.

3-            İşmiktarındaki artış oranında tamamen …..’in takdirine bağlı olarak iş süresiuzatılabilir.

Madde 15- Kesin hak ediş Raporu Düzenlenmesi ve HesapTasfiyesi

1-            Bütünişlerin bitirilmesi ile geçici kabul işlerinin tamamlanmasından sonra ….. engeç 1 ay içerisinde kesin hak edişi hazırlayıp …..’e kontrol onayı içinsunacaktır ….., ….. ile karşılıklı olarak kesin hesaplarla kesin durumu kontrolve imza edecektir.

2-            Kesinhesapların ve kesin durumun burada belirtilen sürede verilmemesi halinde …..bunu ….. namı hesabına yapar veya yaptırır.

3-            …..bunları en geç on beş (15) takvim günü içerisinde inceler ve imzalar, varsaitirazını bildirir. Aksi halde hesap ….. tarafından aynen kabul edilmiş olacakve kesin durumu işleme konulacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar dikkatealınmayacaktır. Kesin hesap sonucunda ortaya çıkan ödemeler dengelenir.

Madde 16- Geçici ve Kesin Kabul

…..’in işleri kullanıcının emrine devredebileceği durumageldiğini yazılı olarak bildirmesinden sonra beş (5) iş günü içinde ….. ve …..yetkililerince geçici kabul işlemi yapılır.

Geçici kabul sırasında işin esastan işletime engel birdurumu olup olmadığı tespit edilir. Görü-len eksik ve noksanlar bir tutanağabağlanır. Geçici kabule engel bir durum olmadığı tespit edildi-ğinde durumgeçici kabul tutanağı ile belgelenir. Binanın kullanıma açılması geçici kabulünyapıldığı anlamına gelir. Geçici kabul tutanağında belirtilen eksikler en geçbir (1) ay içinde …..’ce giderile-cektir. Garanti süresi geçici kabultarihinden sonra on iki (12) aydır. Ancak garanti süresi her halü-karda hermalzeme için o malzemenin şantiyeye getirilmesini müteakip on sekiz (18) ayıgeçemez.

Madde 17- Kesin hakediş

Geçici kabul tarihinden bir ay sonra ….. ve …..’ceoluşturulacak bir heyet geçici kabul eksikliklerinin tamamlanılıptamamlanılmadığını kontrol eder ve …..’in bütün yükümlülüklerini yerinegetirdiği kanaatine varırsa kesin kabul tutanağı düzenler.

Madde 18- Kesin Teminat ve Kesin Teminatın İadesi

1-            Kesinteminat sözleşme bedelinin % 5 (yüzde beş)’i dir. Sözleşme bedelinde artışolması halinde aynı oranda ilave kesin teminat alınır. Kesin teminat, teminatsenedi olarak verilecektir.

2-            Kesinteminat kesin kabul tutanağının …..’ce onaylanmasından sonra …..’e iadeedilecek-tir.

Madde 19- Anlaşmanın Feshi

1-            ….. busözleşme ve eklerinde belirtilen ve kendisine yüklenilen sorumluluklardan herhangibirisine zorunluluk olmadan uymazsa, …..’in yazılı ihtarnamesi ile kendisineuygun bir süre verilir.

2-            Bu süreivedi durumlar dışında on beş (15) takvim gününden az olamaz. Bu süre sözleşmesüresini etkilemez,

3-            Bu süreiçerisinde ….. ihtarname hükümlerine uymazsa, …..’in yazılı savunmasınıaldık-tan üç (3) içinde sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

4-            Sözleşmeninfeshinden sonra ….. tarafından saptanacak bir günde (en geç 15 gün sürede) …..yetkilisinin hazır bulunacağı “Hesap Kesme Situasyonu” yapılır. Aksi halde …..,bu situasyonu mahkemece atanacak bir kurulun raporuna dayanarak yapacak vefesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılana kadar alacak ve teminatödenecektir.

5-            Anlaşmayürürlükte iken …..’in kusuru olmadan işin herhangi bir aşamasında İDARE işiyaptırmaktan vazgeçerse, ….. işi yapmaktan veya devam ettirmekten veyatamamlatmaktan vazgeçebilir. Bu taktirde ….. sözleşme tutarının % 20’situtarında tazminat öder.

Madde 20- İhalenin Devredilmezliği

İşin yürütülmesi sırasında bu sözleşme ve eklerininuygulanması, açıklanması veya benzeri nedenlerle ….. ile ….. arasında doğananlaşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti ….. Mahkemeleri ve icraDaireleri yetkilidir.

Madde 21- İhalenin Devredilmesi

….. hiçbir şekilde taahhüt ettiği işi ….. yazılı olurunualmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

Madde 22- Cezai Şartlar

1-            ….. işiiş bu şartnamede belirtilen süre ve nitelikte yapmak zorunda olup sözleşmedebelirtilen süre sonunda geçici kabule hazır hale getirecektir …..’in işintümünde geç kaldığı veya uygun yapmadığı ….. tarafından tespit edilmişse cezişart uygulanır. Bu cezai şart işin bitmemiş kabul edilen her takvim günü içinbitmemiş işin bedelinin % 0,1’i olup ….. bu bedeli ödemek zorundadır …..gecikme cezasını …..’in alacağından ve yetişmediği veya mümkün olmadığıtaktirde teminatından keser ve gelir kaydeder.

Yukarıdaki gecikmeler 20 takvim gününü geçerse ….. işifeshetmeye veya cezalı olarak devam ettirmeye yetkilidir. Her ne şart altındaolursa olsun, bu cezaların toplamı sözleşme bedelinin % 5’ini geçemez.

2-            .. / .. /…. tarihinden sonra işin tamamlanamaması halinde …../ay beher eleman için …..’eödenecektir.

Madde 23- Adres ve Yazışmalar

Taraflar aşağıdaki adresleri kanuni ikametgahları olarakgöstermişlerdir. Yazışmalar yazılı olarak, aslı sonradan gönderilmek üzere,alındı teyidi ile aşağıdaki faks numaralarına gönderilecektir.

Taraflar adres değişikliklerini 5 gün içerisinde yazılı veiadeli taahhütlü mektupla bildirmediği taktirde bu adreslere yapılacak tebligatlarıngeçerli olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederler, iş bu sözleşmenin damgavergisi tamamen ….. tarafından ödenecektir.

Yirmi bir maddeden oluşan iş bu sözleşme iki nüsha olarak ../ .. / …. tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

Şirket                                                                                                 Taşeron