Islah Dilekçesi
10 Ocak 2019

Islah Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                ADANA

TALEP KONUSUNU

ISLAH EDEN

DAVACI                                  : Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                    : Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel.

DAVALI                                  : Adı ve Soyadı-Adres

ISLAH EDİLEN

MİKTAR                                 : … TL

AÇIKLAMALAR                    :

Adı geçen davada davalıdan … Türk Lirası elektrik, … Türk lirası su parasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiş isek de dosyada toplam deliller ve alınan bilirkişi raporuyla davalının borcu olup ödenmeyen ve müvekkilim tarafından ödenmiş bulunan … Türk Lirası elektrik parası bulunması nedeniyle dava dilekçesinde talep etmediğimiz bu miktarı ıslah ediyoruz. Bu miktarında davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizinin de alınmasına karar verilmesini istiyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            : HMK. md. 176-182 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP         : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,ıslah talebimizin kabulü ile … Türk Lirası elektrik parası alacağımızın davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline (toplam …Türk Lirası elektrik parasının) ve davanın kabulü ile … Türk Lirası su parasının, … Türk Lirası eve verilen zarar ziyanın, … Türk Lirasının tespite ilişkin yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza