Kentsel Dönüşüm Projesi Müşavirlik Sözleşmesi
28 Ocak 2019

Kentsel Dönüşüm Projesi Müşavirlik Sözleşmesi

KENTSEL DÖNÜŞÜMPROJESİ MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ

(Proje İşi)

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme, ….. adresinde faaliyet gösteren XXXXX San. veTic. A.Ş. (Bundan böyle “XXXXX” olarak anılacaktır.) ile;

….. adresinde faaliyet gösteren ….. A.Ş (Bundan böyle“YYYYY” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarçerçevesinde imzalanmıştır.

Madde 2- Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdayazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

İlgili Mevzuat      :              6306 sayılı yasa veya dönüşümleilgili diğer kanun ve mevzuatların tümü.

Hak Sahipleri      :              İlgili mevzuat’larda belirtildiğişekli ile Kentsel Dönüşüm Alanları içerisinde bir şekilde yer alan ve nihaiçalışmada taraf olan vatandaş, kurum veya kuruluşlar gibi paydaşlar.

Taraf                     :              XXXXX ve YYYYY ayrı ayrı.

Taraflar                :              XXXXX ve YYYYY birlikte.

Proje Alanı       :              ….. adresinde bulunan ekli krokide(EK-2) ….. numaralar ile tanım-lanmış alanlar içerisindeki parseller vebunların arasında kalan ve çevreleyen tüm yolları da kapsa-yan alanı ve bualandaki boş durumda olan arsa/arazi, parsel/parseller ile üzerinde yapıbulunan ve kentsel dönüşüm/yenilenmesi sağlanacak alanlar.

Kentsel Dönüşüm           :              İlgili mevzuatlarda tanımlandığışekli ile proje alanındaki yapıların yıkılarak, yapılacak 1/1000’lik planlarauygun şeklinde yeni yapı, donatı ve tesislerin inşası ve inşa edilen tüm yeniyapı, donatı ve tesislerin bakanlık, belediye, hak sahipleri ve XXXXX’inuzlaştığı şeklinde paylaşılması için gerekli tüm müşavirlik, mühendislik vemüteahhitlik çalışmaları.

Uzlaşı Sözleşmesi/

Sözleşmeleri      :              Tarafları XXXXX ve hak sahibiolacak şekilde, YYYYY’ın XXXXX adına, hak sahipleri’ne imzalatacağı Arsa PayıKarşılığı Kat Karşılığı Sözleşmesini ifade eder.

Proje     :              YYYYY tarafından belirlenerek,önfizibilitesi yapıldıktan sonra, XXXXX’na sunularak işbirliği konusundamutabakata varılmış proje alanında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm içinihtiyaç duyulan; mülkiyet ve saha tespitleri yapılması, proje alanı’ndakigayri-menkullerin XXXXX veya YYYYY’ ın imkanları ile temin edilen üçüncüşahıslar adına mülkiyetlerin satın alınarak veya uzlaşı sözleşmeleri ileproje’ye dâhil edilerek proje alanının kentsel dönüşüm için hazır hale getirilmesiile XXXXX’ nun malik veya hissedar veya taraf olduğu/olacağı arsalar üzerindeyapılması planlanan inşaatların mimari avan projeleri ile, alana özgünseçilecek yönteme göre dağıtım cetvellerinin oluşturulması ve kat irtifakı/katpaylaşım protokollerinin hazırlanması işlemleri dâhil projelendirmeyöntemlerinin ve süreç planlamasının yapılacağı organizasyonun kurulmasıişlemleri de dâhil çalışmaları ifade eder.

Proje Alanı         :              Projenin başlangıcından sonunakadar gerçekleştirilecek iş adımlarını, sorumlularını, her adımın süresini vetarihini belirten İş Programını ifade eder.

Proje Ofisi          :              Proje alanı içerisinde XXXXX’nıninşaat ve teknik altyapısını hazırlayacağı YYYYY’nin ise tefrişini yaparak(mobilya, donanımlar ve sair ofis tefrişi) kuracağı ekip ile projenin tanıtım,teknik işlemler ve uzlaşı görüşmelerini sürdüreceği ofisi ifade eder.

Gayrimenkul Geliştirme primi         :              Projenin sonunda YYYYY’ın hakedeceği Proje Hizmet Bedelini ifade eder.

Sabit Hizmet Bedeli        :              YYYYY’ın, PROJE için gerçekleştireceğiçalışmalar ile ilgili masrafları ifade eder.

Teşvik Ödemesi               :              Proje yürütme sürecinde, yapılacakuzlaşı sözleşmesi önce-si, taraflarca belirlenen koşullarda sözleşme yapacakolan hak sahiplerine, XXXXX tarafından ödenecek karşılıksız ön ödemeyi ifadeeder.

Devir Bedeli       :              Proje alanı içerisinde dahaönceden imzalanmış uzlaşı sözleşmelerinin devir alınma bedeli.

Brüt İnşaat Alanı              :              Proje sonucunda inşaa edilecektoplam inşaat alanını ifade eder.

Madde 3- Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin amacı, proje alanının kentsel dönüşümü içinyapılacak olan işlerde YYYYY ve XXXXX’in üstlendiği sorumluluklar iletarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4- Kentsel Dönüşüm Müşavirlik İşleri ve TaraflarınSorumlulukları

Kentsel dönüşüm Müşavirlik İşleri, proje alanındaki kentseldönüşüm’ün gerçekleştirilebilmesi için iş kalemlerine ayrılmış olup, aşağıdakitabloda listelenen kalemleri baz alacak şekilde, taraflarca mutabık kalınanproje alanındaki iş adımlarından oluşacaktır.

Aşağıdaki iş kalemlerinin tamamında YYYYY koordinasyonusağlayacak olup, iş kalemini fiilen üstlenecek taraf tabloda belirtilmiştir.Buna göre;

Gayrimenkul Geliştirme Sürecindeki

Proje İş Kalemleri ve Sahipleri   İŞ SAHİBİ

                XXXXX  YYYYY

Proje yönetimi (1 yıllık proje yönetim hizmeti                  

Proje yöneticisi (haftalık raporlar, aylık toplantılar –proje sınırları değerlendirme, imar planı görüşmeleri vs.)                  x

Proje ofisi tefriş işlemleri                           

Proje ofisi inşaası/kiralanması ve aylık kiraları    x            

Proje ofisi tefrişi (mobilyalar, klima, buzdolabı, çaymakinası, vs.)                            x

Proje ofisi teknik altyapı (elektrik/su/doğalgaz/internetilk abonelik açtırma)    x            

Proje ofisi teknoloji altyapısı (network, telefon santrali,PC ve sunucu, yazılım,

Projeksiyon, LCD plazmalar)                      x

Proje Ofisi İşletim Hizmetleri                    

Proje ofisi personeli (idari, teknik, arabulucu) ve projeofisi işletim giderleri (aidatlar, altyapı-su, elektrik, doğalgaz,internet-aylık ücretleri, ikram)                    x

İletişim, algı ve PR hizmetleri (basılı yayın, görselmateryal dahil, toplantılar hariç)                          

4 defadan fazla olmamak ve toplanda …..-TL’yi aşmamak kaydıile yemekli/ikramlı organize toplantılar-yer kiralama, yemek ücretleri,3.kişilere ait hizmet giderleri  x            

Basılı görsel materyaller                              x

İnternet sitesi                   x

İlişki Yönetimi                  

İlçe belediyesi ile ilişkiler                             x

Büyükşehir belediyesi ile ilişkiler                             x

Alandaki STK ve hak sahipleri ile ilişkiler                               x

Yatırımcı ile ilişkiler                         x

Envanter Mevcut Durum Çalışmaları                     

Hak sahipliği tespiti, mülkiyet bilgileri                    x

Mevcut imar ve yapı izin belgeleri                           x

Mimari Çalışmalar                          

Vaziyet planı / kentsel tasarım projesi   x            

Mimari avan proje (uzlaşı amaçlı)            x            

Planlama/İmar Çalışmaları                         

1/1000 imar plan tadilat çalışmaları                         x

İmar uygulama (15-16 veya 18.madde uygulaması)                        x

Uzlaşı Sözleşmesi Çalışmaları                    

Hak sahipleri niyet beyanı                           x

Hak sahipleri müzakere ve sözleşme                     x

Hak sahipleri teşvik prim ödemeleri       x            

Dağıtım Çalışmaları                        

Dönüşüm ve dağıtım modeli                      x

Katılım ve dağıtım listeleri                           x

Hukuk ve Takip Çalışmaları                        

Gayrimenkul hukuk danışmanlığı                            x

Satınalma/kamulaştırma işlemleri takip hizmetleri                          x

Sözleşme/vekaletname/noter işlemleri/riskli bina/tapuharçları takip işleri (işle ilgili takibat bütçesi olup, iş esnasında verilecekharç ve ücretler yatırımcıya aittir)                        x

Tahliye ve kira (taşıma-kira yardımı) işlemlerinin takibi                  x

Genel Giderler                

Kırtasiye, ulaşım, iletişim, vs.                     x

Kentsel Dönüşüm Sürecindeki Proje İş Kalemleri ve Sahipleri    X             Müellif Y

….. – ….. Dönüşüm Vizyon/Master Planı                                              

Master plan müellifinin seçimi (diğer yatırımcılar vebelediye katılımı ile)             x                             x

Plan grubunun oluşturulması-yatırımcılar, belediye, müellif,…..               x             x             x

Master plan yapım çalışmaları                   x             *

Yatırımcıların alan sınırlarının netleştirilmesi vekoordinasyonu                                 x

En etkin ve en verimli kullanım analiz taslak çalışması                                    x

Kentsel tasarım taslak proje fikri (vaziyet planı ve alankullanım fikirleri)                              x             *

Öneri imar planı taslak proje fikri                                            x

Dönüşüm ve paylaşım modeli alternatif yaklaşımları                                      x

Proje Yönetimi (Master/Vizyon Planı Yapım ve GerçekleştirmeSüreci Proje Yönetim Hizmeti)                                

Proje yöneticisi                                               x

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları                                   

Kentsel dönüşüm alanı başvuru hazırlıkları                                         x

Kentsel dönüşüm alan başvurusu                                           x

Planlama/İmar Çalışmaları                                         

1/5000 imar plan çalışmaları                                       x

1/1000 imar planı çalışmaları                                      x

Yeni Mimari Çalışmalar                                

Vizyon planına uygun yeni kentsel tasarım çalışması      x                            

Yeni mimari avan projeleri          x                            

Mimari uygulama projeleri         x                            

Dağıtım Çalışmaları                                        

Dönüşüm ve dağıtım modeli                                     x

Katılım ve dağıtım listeleri                                           x

Kat paylaşım protokolü/kat irtifakı işlemleri                                       x

Hukuk ve Takip Çalışmaları                                        

Gayrimenkul hukuk danışmanlığı                                            x

Satınalma/kamulaştırma işlemleri takip hizmetleri                                          x

Sözleşme/vekaletname/noter işlemleri/riskli bina/tapuharçları takip işleri (işle ilgili takibat bütçesi olup, iş esnasında verilecekharç ve ücretler yatırımcıya aittir)                                      x

Tahliye ve kira (taşınma-kira yardımı) işlemlerinin takibi                                              x

Madde 5- XXXXX’ın Sorumlulukları

1-            XXXXX.Madde-4’te belirtilen iş kalemlerinden kendi sorumluluğundaki işler ile belirlenecekMüellife ilişkin olarak kendisi nezdinde bir yükümlülük doğar ise bununlailgili edimleri yerine getirecektir.

2-            XXXXX,projenin gerçekleştirilmesi için gerek duyulan ve ekli fizibilite formunda yeralan;

–              NoterHarcı (Noter Ücreti X Parsel Sayısı),

–              Taşınmabedeli (Yıkım Yapılacak Hane Sayısı X Taşınma Yardım Bedeli),

–              YıkımMaliyeti (Yıkım Yapılacak İnşaat Alanı X Birim Yıkım Maliyeti),

–              KonutKirası (Konut Birim Sayısı X Aylık Kira Bedeli),

–              TicaretKirası (Ticari Birim Sayısı X Aylık Kira Bedeli),

–              Toplaminşaat maliyeti (İnşaat Alanı x İnşaat M2 Birim Maliyeti),

–              SabitHizmet Gideri (YYYYY’a ödenecek sabit hizmet bedeli)

–              TeşvikÖdemesi (Hak Sahiplerine ödenecek bedel),

–              DevirBedeli (Daha önce imzalanmış sözleşmelerin devir bedeli)

–              GayrimenkulGeliştirme Primi (YYYYY’a ayni veya nakdi olarak ödenecek prim),

harcamaların karşılayacaktır.

3-            XXXXX,proje ile ilgili olarak resmi kurumlarda gerçekleştirilecek tüm iş kalemleriile ilgili vergi, rüsum, harç gibi tüm vergi ve giderleri karşılayacaktır.

4-            XXXXX veYYYYY birlikte çalışarak, proje için gerek duyulan yetki belgesi, uzlaşısözleşmesi v.b. belgelerin şablonunu hazırlayacaklardır. YYYYY tümçalışmalarda XXXXX’nın onay verdiği dökümanları kullanacaktır.

5-            XXXXX,projenin YYYYY tarafından yürütülebilmesi için 5.4 maddesinde nihai haliverilen yetki belgesini iş bu sözleşmenin imzalanması ile YYYYY’a verecektir.

6-            XXXXX,proje alanına kendi marka değerini gösterir nitelikte bir ofis yaparak ya daalan-da bu nitelikte bir ofis kiralayıp, teknik altyapısını hazırlayarakYYYYY’ın proje hizmetleri için kullanımına tahsis edecektir.

7-            XXXXX,sabit hizmet gideri olarak belirtilen bedeli, ödeme maddesinde de belirtildiğişekil ve şartlarda, YYYYY’a ödeyecektir.

8-            XXXXX,kentsel dönüşüm adımları ile ilgili olarak, Belediye ve diğer yatırımcılarlabirlikte, hem proje alanına hem de tüm bölge alanına değer katacak Master Plançalışmalarında yer alacak ve tüm yatırımcıların uzlaşısı için çaba harcayarakbu iş adımları ile ilgili kendisine düşen sabit hizmet giderinikarşılayacaktır.

Madde 6- YYYYY’in Sorumlulukları

1-            YYYYY,Madde 4’te belirtilen iş kalemlerinin tamamının koordinasyonunu sağlayacakolup, kendi sorumluluğundaki işleri bilfiil yerine getirebileceği gibi 3.Kişiler vasıtası ile de yapılmasını sağlayabilir. Ancak, 3. kişilerin muhatabıYYYYY olacak olup, 3. kişiler hiçbir suretle XXXXX’ndan herhangi bir haktalebinde bulunamayacaklardır.

2-            YYYYY,proje süresince, XXXXX’ nun müşavir firması olarak Kentsel Dönüşümü sekteyeuğratmayacak şekilde XXXXX’ nın kalite ve karlılık beklentilerinin en iyişekilde karşılanabilmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır.

3-            YYYYY,üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için kendi bünyesindeçalıştıracağı personelin yanında konu uzmanı iş ortakları ile çalışarak işinen iyi şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

4-            YYYYY,XXXXX’ na proje ile ilgili olarak düzenli ve detaylı raporlamalar sunacak,projenin durumu ve iş adımlarında gelinen nokta, proje alanındaki sorunluyerler, proje alan sınırı değişiklik önerileri gibi konuları raporlayacaktır.

5-            Taraflarayda en az 1 (bir) defa PROJE değerlendirme toplantısı yapacaklardır.

Madde 7- Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18ay sürelidir.

İdarelerden kaynaklanan onay, kurum görüşü alınması gibiişlemler ile beklenmeyen işlemlerden kaynaklanan gecikmeler sözleşme süresiolan 18 aya dâhil olmayıp sözleşme bu durumlarda geçen süre kadar uzamış kabuledilecektir.

Sözleşme süresi her halükarda 36 ayı geçmeyecektir. Uzayandönem için belirlenecek ücretin meblağı ve ödenme şartları daha sonrataraflarca belirlenecektir.

Bu durumların dışında işlerin tamamlanamaması halindeTaraflar karşılıklı görüşerek süre uzatımına giderler.

Madde 8- Mali Hükümler

1-            Ücret veÖdeme Şekli

1.1.        SabitHizmet Bedeli ve Ödeme Şekli

                SabitHizmet Bedeli ……..TL olup Ek-3’te verilen üçer aylık harcama bütçesidoğrultusunda kullanılacaktır.

                XXXXX;bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayacak olan çalışmalar için,sözleşmenin imzası tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sabit hizmetbedelinin ilk çeyreğe düşen bölümünü ödeyecektir. Her dönem başında bir öncekidönem harcamalarına karşılık KDV dahil fatura kesilecek ve KDV bedeli ilebaşlayan yeni döneme ait harcama tutarı kadar ödeme yapılacaktır.

                Sözleşmesüresinin uzaması durumunda, taraflar kalan işlerle ilgili birlikte birdeğerlendirme yapacaklar ve uzama durumundaki gereksinimlerin karşılanmasıiçin revize bütçe yapacaklar-dır.

1.2.        GayrimenkulGeliştirime Primi ve Ödeme Şekli

                YYYYY’ingerçekleştireceği çalışmaların karşılığı olarak XXXXX tarafından ödenecekgayrimenkul geliştirme primi, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde; projesonunda taraflarca kesinleştirilmiş proje alanı içerisinde imzalanan uzlaşısözleşmelerinin rakamlarına bağlı olarak, projedeki toplam brüt inşaat alanınınüzerinden hesaplanacaktır. Gayrimenkul geliştirme primi olarak verilecek inşaatalanı, proje sonucunda hak sahiplerine verilecek inşaat alanları hariç XXXXX’akalacak inşaat alanlarındaki; bağımsız birimler (konut-ticari) ile bağımsızbirimlere düşen satılabilir (kat koridorları v.b.) veya satılamayan (otoparkv.b.) ortak alanlardan gayrimenkul geliştirme primi oranında verilecektir.

XXXXX Kat Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi Oranı             HakSahibi Kat

Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi Oranı             YYYYYGayrimenkul Geliştirme Primi

(XXXXX oranından karşılanmak üzere Proje toplam brüt inşaatoranı

Üzerinden hesaplanacaktır)

% 52      % 48      % 5.0

% 51      % 49      % 4.5

% 50      % 50      % 4.0

% 49      % 51      % 3.5

% 48      % 52      % 3.0

YYYYY, projede Kat Karşılığı dağıtım cetvellerinihazırlarken; XXXXX’ a verilecek bağım-sız bölüm değerleri ile Hak Sahiplerineayrılacak bağımsız bölüm değerlerini karşılaştırarak değer esaslı paylaşımoranını XXXXX’a sunacaktır. XXXXX’ın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi oranı%48’in altına düştüğü durumda XXXXX, değer esaslı paylaşım oranındakiverimliliğe bağlı olarak projeye devam edip etmeme kararını verecektir.XXXXX’nun Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi oranı %48’in altına düştüğü haldeprojeye devam etme kararı verildiği durumda YYYYY, gayrimenkul geliştirme primiolarak sabit %3.0 alacaktır. YYYYY’ın Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi oranının%50’nin üzerine çıktığı durumda, %50’nin üzerine çıkılan puan kadar puan XXXXXve YYYYY arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

XXXXX, yukarıdaki maddeye göre hesaplanacak gayrmenkulgeliştirme primini YYYYY’ a veyahut göstereceği 3. kişilere ayni veyahutfizibilitede belirtilen değerlerin %50 fazlası birim fiyat-tan nakdi olaraködeme konusunda seçimlik hakka sahiptir. gayrimenkul geliştirme primi olarakYYYYY’a verilecek inşaat alanlarının satış m2 bedellerinin ortalaması, ofonksiyondaki ortalama satış m² bedellerinin altında kalmayacak şerefiyeyesahip olacaktır. YYYYY kendisinde kalan bağımsız bölümleri XXXXX’nun güncelortalama satış bedellerinin altında ve proje bitiminden 1 sene sonrasından önceolmamak kaydıyla 3.kişilere satışını yapamaz. YYYYY eğer bu süreden öncekendisine kalan bağımsız bölümlerin satışını yapmak isterse XXXXX ile buhususta mutaba-kat sağlamak zorundadır. Şayet YYYYY kendisi adına yapılacakgayrimenkul geliştirme primi ödemesinin XXXXX tarafından 3.kişilere yapılmasınıisterse 3.kişilerin de bu madde kapsamında hareket edeceğini garanti eder.

YYYYY’ın işbu sözleşme kapsamında hakettiği gayrimenkulgeliştirme primi karşılığı bağım-sız birimler, dağıtım listelerioluşturulduktan sonra hak sahipleri ile XXXXX arasında imzalanacak Kat PaylaşımProtokolleri baz alınarak XXXXX’na kalacak olan bağımsız birimlerdenbelirlenecektir. YYYYY‘ a verilecek bağımsız birimlerle ilgili olarak, YYYYYXXXXX arasında özel bir Kat Paylaşım Protokolü düzenlenecektir. Projede Katİrtifak Tapularının çıkartılmasına müteakip mümkün olan en kısa süredegayrimenkul geliştirme primi olarak YYYYY’ın payına düşen kat irtifaktapularının YYYYY veya YYYYY’ın yazılı olarak bildireceği 3.kişiler adınatapuda devir ve tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. XXXXX’nun YYYYY ileyapacağı tapu devir işlemleri ve bağımsız bölüm devir işlemlerinde haksahiplerine XXXXX tarafından uygulanan hükümler ve haklar YYYYY için de aynenuygulanacaktır. Eğer XXXXX gayrimenkul geliştirme primi’ni nakdi olarak ödemekisterse kat paylaşım protokolünde belirlenen bağımsız bölümlerin m² leri veişbu sözleşmenin 1.2.2 maddesine göre belirlenecek m² birim değeri esasalınacaktır.

İş bu sözleşmenin 8.1.2.2 maddesine göre XXXXX’nungayrimenkul geliştirme primini YYYYY’a fatura karşılığı nakit olarak ödemekarar verdiği durumda;

–              Gayrimenkulgeliştirme primi için hesaplanan bedelin ¼’ üne karşılık gelen bedel; projealanına ait inşaat ruhsatının alınmasından itibaren kesilecek faturanıntebellüğünden itibaren 10 gün içerisinde,

–              Gayrimenkulgeliştirme primi için hesaplanan bedelin ¼’ üne karşılık gelen bedel; katirtifakı tapularının çıkartılması aşamasında kesilecek faturanın tebellüğündenitibaren 10 gün içerisinde,

–              Gayrimenkulgeliştirme primi için hesaplanan bedelin ½’ sine karşılık gelen bedel katirtifakı tapularının çıkartılmasından itibaren 6 ay sonra kesilecek faturanıntebellüğünden itibaren 10 gün içerisinde

XXXXX tarafından YYYYY’a ödenecektir.

Madde 9- Sözleşmenin Feshi

1-            Taraflardanher biri, diğer tarafın işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerinegetirmesinde gördüğü eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilmesini uygun birsüre vererek, yazılı olarak diğer tarafa ihbar edecektir. Bu eksiklerin ihbaredildiği tarafın, ihbar edilen eksikleri 90 (Doksan) günden az olmamak üzerebelirlenen makul süre içinde ikmal etmemesi veya edememesi durumunda, ihbareden tarafın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkı mevcuttur. İşbusözleşmeden kaynaklanan her türlü fesih halinde madde 9.3. ve 9.4 hükümleriesas alınmak sureti ile fesih yapılacaktır.

2-            İş busözleşmenin yürürlükte olduğu herhangi bir zamanda taraflardan herhangi biritarafından sözleşmeye aykırı olarak haksız feshi halinde, sözleşmeyi fesh edentaraf, diğer tarafa sabit hizmet bedelinin 2 (iki) katı cezai şartı diğertarafa ödeyecektir. Haksız fesih XXXXX tarafından yapıldığında XXXXX, YYYYY’auzlaşı sözleşmelerini 10 (On) gün içerisinde devredecektir.

3-            XXXXX’ın9.1 maddesine bağlı olarak bu sözleşme kapsamında sorumluluğu olan işleri tamve zamanında yerine getirememesi durumunda, XXXXX hiçbir hak talep etmeksizinYYYYY’a uzlaşı sözleşmelerini 30 (Otuz) gün içerisinde devredecektir.

Madde 10- Diğer Hükümler

1-            Değişiklik

Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave,çıkartma veya iptal tarafların imza sirküle-rinde yer alan yetkililertarafından müştereken imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

2-            DamgaVergisi

Sözleşme’nin akdinden kaynaklanan ve sözleşme konusu işinifası esnasında resmi kurumlara ödenmesi gereken vergi (Damga Vergisi), harç vesair mali yükümlülükler XXXXX tarafından ödenecektir.

3-            Mücbir Sebepler

Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyenve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktiricihallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek-tir (Örneğin;deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyetiengelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcıhastalıklar vb.) taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veyazamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

4-            TebligatAdresleri

Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme’nin1.maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadelitaahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Ancak, Türk TicaretKanunu’nun 18/III. maddesinde belirtilen ihtarlar (temerrüt, fesih, rücuihtarları) noter, telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderildikleritakdirde geçerli sayılacaktır. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlütakibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler.Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler diğer tarafaen geç 3 (üç) işgünü içinde bildirilmediği takdirde, eski adres venumaralarına yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

5-            Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği halindeSözleşme’nin diğer bütün hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir.

6-            Feragat

Sözleşmedeki bir hakkın taraflar tarafından kullanılmamasıilgili tarafın o haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

7-            YetkiliMahkeme ve Uygulanacak Hukuk

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğanihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve ….. Merkez Mahkemeleri ve İcraDairelerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

8-            Gizlilik

İşbu sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine vermişoldukları tüm bilgiler ve sağlanan hizmetler sonucu elde edilen bütün bilgilerticari ilişki nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. Bilgiyi alan taraf, bubilgileri her hangi bir şeklinde üçüncü kişiler nezdinde açıklaması sonucundadoğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder.

Madde 11- Ekler

Ek:1 TARAFLAR’ ın imza sirküleri,

Ek:2 Proje Alanı Krokisi,

Ek: 3 Proje İş Planı ve Harcama Bütçesi,

EK-4: Yetki ve vekaletname örnekleri,

Madde 12- İmza

Bu sözleşme, taraflar arasında mevcut olan sözleşmenintamamını teşkil eder ve bu sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflararasında daha önce mevcut olan her türlü müzakere, beyan, taahhüt, sözleşme vemuvaffakatları hükümsüz kılar ve bunların yerini alır.

12 (oniki) maddeden oluşan işbu sözleşme .. / .. / ….tarihinde 2 (iki) nüsha olarak karşılıklı imzalanmış olup sözleşmenin bir asılnüshası XXXXX’ a, diğer asıl nüshası ise YYYYY’ye verilmiştir.

Xxxxx                                                                                                                                Yyyyy