Sözleşmenin Feshi Talebine ilişkin Dava Dilekçesi
8 Şubat 2019

Sözleşmenin Feshi Talebine ilişkin Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
ADANA

DAVACI                                  : Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

VEKİLİ                                   : Avukat Ece Güneyli-Adres- 0532 504 64 94

DAVALI                                  :Sosyal Güvenlik KurumuBaşkanlığı-ANKARA

DAVA KONUSU                   : Müvekkilin sahibi olduğu eczane ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında …/…/… tarihinde imzalanan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki hastaların, belirlenen şartlar dahilinde ilaç teminine ilişkin sözleşmenin 3 ay süreyle askıya alınması yönündeki ….. günlü ve ….. sayılı davalı idare işleminin iptali, öncelikle dava sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla sözleşmenin devamlılığının sağlanması isteğidir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-Müvekkile  ………, eczacı olup, halen …… İlçesinde bulunan….. eczanesi sahibidir. Türk Eczacılar Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumuarasında belirlenen genel esaslar çerçevesinde hazırlanan tip sözleşme,müvekkilim ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanarak işlerlikkazanmıştır.

2-Taraflar arasında imzalanan tip sözleşmesinin 6.3.2.maddesinde, eczanede yapılan denetimlerde, eczacının bakmakla yükümlü olduğuşahıslar dışındaki hastaların sağlık karnesi ve sağlık raporlarının aslınınveya fotokopilerinin bulundurulması halinde birinci tespitte …. TL para cezasıverilerek eczanenin yazılı şekilde uyarılacağı, ikinci tespitte ise sözleşmeninüç ay süreyle askıya alınacağı, ancak tespiti yapılan rapor fotokopilerinin 10adetten fazla olması halinde ise uyarı yapılmaksızın doğrudan doğruyasözleşmenin üç ay süreyle askıya alınacağı öngörülmektedir.

3-Müvekkile ait eczanede …/…/… tarihinde yapılan denetimdeyıllar öncesine ait ve güncelliğini kaybetmiş bazı rapor fotokopileri (38 adet)eskiden kalma bir dosya içerisinde tespit edilmiştir. Müvekkilem bu konudadenetim elemanlarını aydınlatmaya çalışmış ise de sonuçta davaya konu fesihişlemi yürürlüğe konulmuştur.Bu sebeple sayın mahkeme nezdinde dava açılması zorunluhale gelmiştir. Müvekkile hakkında tesis olunan işlem hukuka aykırı olup iptaliile hukuk aleminden kaldırılması icap etmektedir. Şöyle ki:

A-SİSTEMİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Müvekkile isnat olunan suçlama eczanede bir kısım hastalaraait sağlık raporu fotokopilerinin bulunması iddiasıdır. Bu isnatlarıncevaplandırılması açısından, eczane – SGK ilişkilerinin nasıl işlediği yönündebazı ön açıklamalar yapılmasında fayda görmekteyiz.

1-Sağlık Raporu ve Mahiyeti: Sosyal Güvenlik Kurumukapsamındaki hastaların ilaç temininde, ilaç bedelinin %80 ila %90 oranındakikısmı Kurum tarafından karşılanmakta geri kalan kısmı ise hasta sigortalıtarafından karşılanmaktadır. Ancak, rahatsızlığın ve belli bir ilaca sürekliihtiyaç duyulduğunun sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde ilaç bedelinintamamı kurum tarafından karşılanmakta, sigortalı tarafından katkı payıödenmemektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “Ayakta Tedavi Sağlanan İlaçlarİçin Kalıtım Payı” başlığını taşıyan 3.2.2. maddesinde; “(1) Ayakta teşhis ve tedavide kullanılan ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlarile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’sioranında katılım payı alınır. Ancak sağlık raporu ile belgelendirilmekkoşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yeralan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar katılım payı alınmayacağı” hükmügetirilmiştir.

Bu uygulamamayı suistimal etmek isteyenler ise sağlık raporusahibinin bilgisi dahilinde veya bilgisi olmaksızın sağlık raporlarınınfotokopilerini kullanmak suretiyle başka hastaların vermesi gereken katkıpayının ödenmemesine veya dolayısıyla kamu zararına sebep olmaktadırlar.Protokolde, eczane ortamında sağlık raporu aslı veya fotokopilerininbulunmasının yasaklanma sebebi böyle yapılan suistimalleri önleme amacınayöneliktir.

2- İlaç Temin İşlemlerinin Faturaya Bağlanması: Öte yandan,sağlık raporu ile ilaç temin eden hasta veya hastaların reçete bedellerinin SGKdan tahsili amacıyla her ayın sonunda, o ayın bütününü kapsayan tek bir faturadüzenleneceği ve bu faturaya, reçete ile sağlık raporu fotokopilerininekleneceği de Sağlık Uygulama tebliğinin başka bir amir hükmüdür.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “Eczane Faturalarının Düzenlenmesi”başlığını taşıyan 9.2.2. maddesinde; “Eczaneler tarafından, her ayın ilk ve songününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacakşekilde sonlandırılır ve faturalandırılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemenin bir sonucu olarak sağlık raporu ile ilaç temineden hastaya ait sağlık raporlarının fotokopileri ile reçete asıllarının aysonuna kadar eczanede tutulacağı aşikardır. Çünkü bu belgelerin (reçete vesağlık raporu örneği) faturayı belgelendirmek amacıyla ona ekli olarak kurumailetilecektir.

3- E-Rapor Uygulaması Başlamıştır: Bu arada müvekkil ile kurumarasındaki protokolün imzalanmasından sonra, ….. tarihinden itibaren sağlıkraporlarının artık e-sistem üzerinden takip edileceği ve belge (kağıt evrak)şeklinde sağlık raporu düzenlenmeyeceği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tümbirimlere duyurulmuştur. Buna ilişkin açıklamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun veEczacı Odalarının internet ortamlarından ilan edilmiştir. Sosyal GüvenlikKurumunun internet ortamında bu konuya ilişkin yapılan açıklamanın bir örneğiekte sunulmaktadır.

B- MÜVEKKİLE İSNAT OLUNAN SUÇLAMALARIN BU AÇIKLAMALARINIŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU AŞAĞIDAKİ SONUÇLARI ÇIKARABİLİRİZ.

1) Raporların Listesi Veya Örnekleri Denetim AnındaMüvekkileye Bırakılmamıştır: Denetim anında eczanede bulunan ve denetimelemanlarınca el konulan raporların bir örneği veya listesi müvekkileyebırakılmadığı için her biri bakımından ayrı ayrı izahatta bulunma imkanına sahipdeğiliz. Ancak, müvekkilenin, protokol hükümlerini ihlal eder bir davranışıolmadığı konusunda iddialıyız. Zira kendisi kurallara harfiyen uyma gayretiiçerisinde bir meslek erbabı olup, sağlık raporlarının kullanılması suretiylekamu zararına yol açması kesinlikle söz konusu olamaz. Genel olarak olayıdeğerlendirdiğimizde ise;

2- Son Bir Ayda Reçeteye Bağlanmış Raporların EczanedeBulundurulması Hukuken Zorunludur: Sağlık Uygulama Tebliğinin yukarıda hükmüaçıklanan ve “Eczane Faturalarının Düzenlemesi” başlığını taşıyan 9.2.2.maddesine göre, eczanede bulunan sağlık raporlarından son bir ay içerisindeadına reçete düzenlenmiş hastalara ait olanların faturaya bağlanması ay sonundayapılacağından, o ay içinde eczanede söz konusu sağlık raporlarının bulunmasıbir zorunluluktur. Dolayısıyla …… tarihinde yapılan denetimlerde elde edilensağlık raporlarından … ayı içinde adına reçete düzenlenmiş olanlar, hukukengeçerli bir sebeple orada bulundukları için protokol hükümlerinin ihlalianlamında yorumlanamazlar.

3- Teknik Sebeple Okunamayan Raporların Fotokopilerin YenidenÇekilmesi: Yine reçeteye bağlanan sağlık raporlarından fotokopi çekilmesiesnasında makine ayarlarının bozuk olması nedeniyle okuma zorluğu yaşandığındanaynı sağlık raporunun birden fazla fotokopisi çekilenleri mevcuttur. Bufotokopiler bekli de denetim yapıldığı dakikalarda reçeteye bağlanan raporlardahil olabilir. Bu sebeple reçeteye bağlı bir raporun fotokopisinin tekniknedenlerle birden fazla çekilmesi de bir zorunluluktan kaynaklandığı içinprotokol hükümlerine aykırı davranış olarak yorumlanamaz. Ayrıca bu fotokopisuretlerinin her birinin ayrı bir rapor fotokopisi olarak değerlendirilmesi decezanın mahiyetini artırıcı etkiye sahip olmuştur. Zira 10 adede kadar olanraporları için sadece uyarı yapılmakta ve sözleşme fesih cezası öngörülmemektedir.Aynı raporun birden fazla fotokopileri tek rapor olarak kabul edildiğindendenetim sonucu değişecektir.

4- Süresi Dolan Sağlık Raporları Bir Kağıt Parçasından FarksızBelgelerdir: Sağlık Raporları belli bir süre için geçerli olup, üzerinde yazılıtarihin geçmesinden sonra hukuken geçerliliği kalmamakta ve bu raporlar ilaçtemini maksatlı olarak kullanılmamaktadır. Ceza hukukunun bilinen ilkelerindenbiri de suçun sabit görülmesi için (suç işlemeye elverişli vasıtaların) mevcutolması icap etmektedir. Dolayısıyla eczanede bulunan  raporların suçunsuru olarak kabul edilmesi için tespit tarihi itibariyle ilaç teminineelverişli olması icap etmektedir. Oysa denetimde varlığı saptanan sağlıkraporlarının büyük çoğunluğu, eski bir çalışanın bir kenara bıraktığı vevarlığından kimsenin haberdar olmadığı bir dosya içerisinde bulunan çok eskitarihli rapor fotokopileri olup, içeriğinde öngörülen geçerlilik süreleritamamlandığından kullanılması ve rapor sahibi adına reçete düzenlenmesi mümkünolmayan sağlık raporlarıdır. Davalı Kurum savunmasıyla birlikte mahkemeyesunulduğunda mahkemeniz tarafından da bu durum tespit edilecektir. Örneğin 2007yılına ait ve 1 yıl geçerlilik süresi öngörülen bir rapor için 2011 yılındareçete düzenlenmesi mümkün olmadığından, bu tür raporların eczanede bulunmasıda protokol hükümlerinin ihlali olarak değerlendirilemez. Dilekçe ekinderastgele bazı sağlık raporlarının örnekleri sunulmaktadır. Bu raporlar dikkatleincelendiğinde her birinin üzerinde ne kadar süreyle geçerli olduğununyazıldığı görülecektir.

5- E-Rapor Uygulaması: … tarihinden sonra yürürlüğe girene-rapor uygulaması kapsamında, bazı rapor sahipleri raporlarını E-Rapor şeklinedönüştürdüklerinden eski raporları geçerliliğini yitirmiştir. Bu şekilde hukukigeçerliği kalmayan raporların da değerlendirmeye alınması hatalı olmuştur.

6- Hayatın Olağan Akışı İçinde Günübirlik Bazı RaporÖrneklerinin Eczanede Bulunması Söz Konusu Olabilmektedir: Müvekkile meslekhayatı boyunca en ufak olumsuz bir tavır sergilememiş kurallara uyma gayretiiçinde olmuştur. Buna rağmen toplumumuzun genel karakterlerinden kaynaklanansamimi insani ilişkiler nedeniyle bazı kuralların göz ardı edilmesi kaçınılmazolmaktadır. Örneğin bir eczacının kapı komşusu, kuzenleri, ilçenin üst düzeyyöneticilerinin yakınları gibi hastalar için ayrıcalıklı davranma taleplerikaçınılmaz olmaktadır. Bunlar uygun lisanla reddedilse dahi çok az sayıda daolsa, sağlık raporu ise günübirlik reçete yazdıracağı beyanıyla ilaç temin edenhastalara ait sağlık raporları eczanede bulunabilmektedir. Bunların sayısı isebir-kaç adetle izah edilecek kadar azdır. Zaten protokol hükümlerine göre 10adete kadar rapor bulundurmakla fesih cezası söz konusu olmamaktadır.Dolayısıyla müvekkil hakkında yapılan isnatlar hukuki geçerli bir sebebedayanmamaktadır. Bu sebeple protokol hükümlerine aykırı davrandığı iddiasıylasözleşmesinin üç ay süreli askıya alınması hukuka aykırı bir cezalandırma şekliolmaktadır.

7- İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi İsteği: Sosyal GüvenlikKurumu piyasaya hâkim alıcı (tekel) konumundadır. Eczacılık faaliyetleriniyürütülecek kişilerin mesleki varlıklarını devam ettirebilmek için hâkim alıcıkonumundaki SGK ile sözleşme imzalaması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özelliklebir eczanenin nöbetçi olduğu bir gecede veya resmi tatil günlerinde SGKkapsamında olup zorlukla nöbetçi eczane için çok tatsız bir durum ortayaçıkarmaktadır. Bu sebeple eczane yetkilileriyle hasta yakınları arasındatartışmaların ve hatta kavgaların dahi olduğu görülmektedir. Sayın mahkemece budurumlara meydan bırakılmaması bakımında dava dilekçemiz üzerine ihtiyati tedbirkararı verilmesi önem arz etmektedir.

8- Öte yandan müvekkilemin hayatta tek geçim kaynağı eczacılıkfaaliyeti olup, piyasaya hâkim alıcı (tekel) konumundaki idarenin sözleşmeyifeshetmesi ile mesleğini icra etme olanağı kaybedecektir. Bu nedenle davakonusu işlemin uygulamasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması büyük önemarz etmektedir. Sayın Mahkemece davalı idare savunması alınıncaya kadarihtiyati tedbir kararı verilmesi ve gelen savunma ile birlikte sunulanbelgelerin değerlendirilmesinde müvekkilem haksız bulunduğu taktirde fesihişleminin her zaman için (üç ay süreli) uygulaması mümkün iken, fesih işlemiuygulandıktan sonra sözleşme fesih işleminin iptali halinde telafisi imkansızzararlar doğacaktır.

DELİLLER                            : 1- SözleşmeMetni, 2- Bilirkişi incelemesi ve sair yasal deliller.HUKUKİ SEBEPLER         : TBK ve ilgili mevzuat.SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda  kısaca açıklanan ve re’sen dakkita alınacakolan nedenlerle davanın kabulüne, dava konusu, Sosyal Güvenlik Kurumununmüvekkilim aralarında imzalanan sözleşmenin feshi yönündeki tasarrufununiptalini, öncelikle hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılamagiderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep ederim.…/…/…Davacı Vekili
Avukat Ece Güneyli
İmza