Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Ceza Davaları
20 Şubat 2018

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Ceza Davaları

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıldan Başlıyor ?

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsatı aykırı olarak imal,ithal veya ihraç neden kişi,yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlı para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolasıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunun cezanın infaz edilen kısmı,Türkiye’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunun cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan,satışa arz eden,başkanlarına veren,sevk eden,nakleden,depolayan,satın alan,kabul eden,bulunduran kişi on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlı para cezası ile cezalandırılır.Ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Yukarıda belirttiğimiz uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin eroin,kokain,morfin,sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

Uyuşturucu Cezalarını Artıran Sebepler

Yine yukarıda belirttiğimiz fiillerin;okul,yurt,hastane,kışla veya ibadethane gibi tedavi,eğitim,askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı,tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakin mesafe içindeki umumi ve umuma açık yerlerde işlenmesi,halinde verilecek ceza ayrı oranında artırılır.

Yukarıda bahsettiğimiz suçların üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza ayrı oranında,suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,verilecek ceza bir kat artırılır.

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından DA yukarıdaki hükümler uygulanır.Ancak verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Uyuşturucu madde miktarı kişisel kullanıma yetecek miktardaysa kastın kullanma olduğu kabul edilmelidir.

Kişisel kullanım miktarının belirlenmesinde ise uyuşturucu ve uyarıcı maddenin niteliği de göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü ele geçirilen madde miktarı,bulundurma kartının belirlenmesinde hiçbir zaman tek ölçüt olarak kullanılmamalıdır.

Hatırlamamız gerekir ki bu ölçütlerin hiçbiri tek başına yeterli delil sayılmaz.Somut olayın tüm özellikleri incelendiğinde failin suç konusu uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğu kanaatine varılırsa failin eylemi TCK’nın 188.maddesinin 3.fikrasındaki bulundurma suçunu değil,TCK’nın 191.maddesinde düzenlenen suçu oluşturacaktır.

Teşebbüs;uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna genel olarak teşebbüs mümkündür. Ancak seçimlik hareketlerin her birinin ele alınarak,teşebbüsün ne şekilde olduğunu belirlemede fayda vardır.

Son olarak uyuşturucu madde ticaretinde etkin pişmanlık hükümleri şartları varsa uygulanabilir.Bu sayede verilecek hak edilmiş cezaya hükmolunmayabilir.