ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASININ İÇTİHAT KARARLARI
7 Ocak 2022

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASININ İÇTİHAT KARARLARI

Zina sebebiyle açılan boşanma davası konusuz kalmışsa aile mahkemesine “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmelidir.

“Kadının kabul edilen boşanma davası temyiz edilmeyerek kesinleşip olmakla erkeğin boşanma davası konusu kalmamıştır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının konusu kalmadığından “karar verilmesine yer olmadığına” ve davanın açıldığı tarihteki davaların haklılık durumuna göre yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”

Y2HD,28.02.2017, E. 2016/7916, K. 2017/2110

Davacı davasını münhasıran zina sebebiyle boşanma davası şeklinde açmışsa evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası kararı verilemez.

”Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır,ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK m. 26/1). Davalı-karşı davacı kadın veya dilekçesinde zina sebebine (TMK m. 166) dayalı olarak boşanmaya karar verilmesini talep etmiş,mahkemece evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) hukuksal sebebine dayalı olarak boşanma kararı verilmiştir.O halde mahkemece,davacı-karşı davalı kadının boşanma davasında,delillerin özel boşanma (zina) sebebi yönünden değerlendirilerek ve bu hukuki sebebe dayalı olarak karar verilmesi gerekirken,evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) sebebi ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.”

Y2HD, 14.02.2017, E. 2015/21717, K. 2017/1397

Zina eylemi mutlak boşanma sebebi oluşturduğundan boşanmaya neden olan olaylarda davalı eş tam kusurlu sayılır.

Dosyadaki yazılara,kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davanın zina nedeniyle boşanma (TMK md. 161) isteğine ilişkin bulunmasına,davalının başka bir erkek ile zina ilişkisi içerisinde olduğunun sabit olmasına ve zina eylemi mutlak boşanma sebebi oluşturduğundan boşanmaya neden olan olaylarla davalı kadının tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Y2HD, 23.11.2011, E. 2010/18264, K. 2011/19492.